روی خط خبر

قرار وثیقه

لیست مطالب مرتبط با برچسب قرار وثیقه در صفحه 1 از 1

قرارهای تأمین کیفری :: اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه

علی رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می شود که تضمین هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل ها حاضر شود. در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می کند. ب...

شرایط تأمین مبلغ وثیقه :: کارپردازان

شرایط تأمین میزان مبلغ وثیقه (قرار تأمین) میزان قرار تامین متناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی و شدت آن متفاوت است و در قانون شرایط دیگری نیز در تعیین میزان مبلغ وثیقه تصریح شده است. قرار تامین متناسب به معنای تناسب قرار با فعل مجرمانه(عمل ارتکابی) است، متناسب کردن تامین یعنی تطبیق تامین با جرم ارتکابی و شخصیت متهم که قرار را با وضعیت متهم و جرم ارتکابی وی به صورت متناسب تعیین کند.  برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه وجود دارد. مطابق ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان...

لیست مطالب مرتبط با برچسب قرار وثیقه در صفحه 1 از 1