روی خط خبر

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اصلی ترین تهدید برای فرهنگ چیست

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اصلی ترین تهدید برای فرهنگ چیست در صفحه 1 از 1

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی

نظریه ی جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است و "ژوزف نای" از اندیشمندان معاصر، معتقد است، مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است، او برخلاف بعضی از صاحب نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در زیرمجموعه قدرت سخت قرار داده و تنها از رسانه بعنوان قدرت نرم نام می برد. [1]  

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اصلی ترین تهدید برای فرهنگ چیست در صفحه 1 از 1