روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ مجالس علما salmanrameshki

لیست خبرهای وبلاگ مجالس علما در صفحه ی 1

مقصود ازاین سخن اِذَا صَحَّ الحَدیِثُ فَهُو مَذهَبِی چیست?

مقصود این سخن امام شافعی وسایر ایمه اربعه (رحمهم الله تعالی) که فرموده اند: «اِذَا صَحَّ الحَدیِثُ فَهُو مَذهَبِی» چیستمتاسفانه بعضی از کم علمان از این سخن امام شافعی وسایر ایمه اربعه (رحمهم الله تعالی) بد برداشت کرده وگفته اند: "هر وقتی حدیثی صحیح بود، فتوای امام شافعی هم بر آن می باشد ولذا نباید دنبال اشتباهات شافعی افتاد!!"اما باید در جواب گفته شود که این برداشت، خطای محض می باشد؛ زیرا این سخن امام شافعی (رحمه الله تعالی) عام نبوده، والف ولام (الحدیث) الف ولام عموم نیست.بلکه ایشان در جایی حدی...

اخبار از منبع (مجالس علما) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ مجالس علما در صفحه ی 1