روی خط خبر

نی انبان استاد باقــــــــــری ny20

اخبار از منبع نی انبان استاد باقــــــــــری در صفحه 1 از 1 در شماره این سایت 9 اخبار از منبع نی انبان استاد باقــــــــــری ثبت شده

تاریخچه ساخت

نی انبان یکی از قدیمیترین سازهایی است که در کشورهای زیادی آن را به عنوان ساز اصیل می شناسند ولی شکل ظاهری آن مقداری با هم تفاوت دارد. در زمان های قدیم مردمی که از جایی به جای دیگر می رفتند، این ساز را نیز با خود جابه جا می کردند وبا تغییر دادن شکل ظاهری آن، آن ساز را در منطقهٔ جدید مورد استفاده قرار می دادند و پس از مدتی جز سازهای سنتی آن منطقه درمی آمد. با اینکه این ساز در کشورهای مختلف از نظرشکل و صدا تفاوت هایی دارد، ولی نمی توان گفت که مشابه یکدیگر نیستند. این ساز کمی بزرگتر از دوزله معمولی ...

اخبار از منبع (نی انبان استاد باقــــــــــری) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

اخبار از منبع نی انبان استاد باقــــــــــری در صفحه 1 از 1 در شماره این سایت 9 اخبار از منبع نی انبان استاد باقــــــــــری ثبت شده