روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ ... bodan0nabodan

لیست خبرهای وبلاگ ... در صفحه ی 1

تو همانی كه دلم لك زده لبخندت را

تو هَمانی که دلم میخواهد شصت سالگی هایم را کنارش بگذرانم...هفتاد سالگی...هَمان روزهایی که کیسه های کوچک و بزرگ قرص هایم هشدارِ کهولت سِن را میدهد...هَمانی که دلم میخواهد در حالی که پایِ رادیو نشسته است و مُدام با پیچ رادیو وَر میرو د و مَرا به مرزِ سرسام میرساند ، صِدایم بزند و بخواهد برایش چای بیاورم...تو هَمانی که میخواهم سال ها بعد دُرست زمانی که نوه هایمان دورِمان را گرفتند و مُدام از عاشقی هایمان میپرسند ، از سوال هایشان طَفره بروم و نگاهَش کنم و دِلم ضعف برود برایش...هَمان یک نفری هستی که...

من نیازم تورو هر روز دیدنه، از لبت دوست دارم شنیدنه

تو هَمانی که دلم میخواهد شصت سالگی هایم را کنارش بگذرانم...هفتاد سالگی...هَمان روزهایی که کیسه های کوچک و بزرگ قرص هایم هشدارِ کهولت سِن را میدهد...هَمانی که دلم میخواهد در حالی که پایِ رادیو نشسته است و مُدام با پیچ رادیو وَر میرو د و مَرا به مرزِ سرسام میرساند ، صِدایم بزند و بخواهد برایش چای بیاورم...تو هَمانی که میخواهم سال ها بعد دُرست زمانی که نوه هایمان دورِمان را گرفتند و مُدام از عاشقی هایمان میپرسند ، از سوال هایشان طَفره بروم و نگاهَش کنم و دِلم ضعف برود برایش...هَمان یک نفری هستی که...

اخبار از منبع (...) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ ... در صفحه ی 1