روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ Yad abanmah96

لیست خبرهای وبلاگ Yad در صفحه ی 1

تو همونی .....

بخوام از تو بگذرم ، من با یادت چه کنمتو رو از یاد ببرم ، با خاطراتت چه کنمحتی از یاد ببرم تو و خاطراتتوبگو من با این دل خونه خرابم چه کنمتو همونی که واسم ، یه روزی زندگی بودیتوی رویاهای من ، عشق همیشگی بودیآره سهم من فقط از عاشقی یه حسرتهبی کسی عالمی داره ، واسه ما یه عادتهچه طور از یاد ببرم اون همه خاطراتموآخه با چه جراتی به دل بگم نمون ، برودل دیگه خسته شده ، به حرف من گوش نمی دهچشم به راه تو می مونه ، همیشه غرق امیدهچشم به راه تو می مونه ، همیشه غرق امیدهبخوام از تو بگذرم ، من با یادت چه کنمت...

هر کس که می رود به خاطر خودش می رود ...

عجیب تر از پرواز نهنگ ها این است که " موقع رفتن "می گویید به خاطر خودت می رومچگونه می شود با اینکه می دانند " بعد رفتنشان "چه روزهای " سختی در انتظار ماست به خاطر ما بروند "هر کس که می رود به خاطر خودش می رود .....

اخبار از منبع (Yad) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ Yad در صفحه ی 1