روی خط خبر

  • vrtakallllom
  • این والیبال دوست نداشتنی! :: ویار تکلم
 درخواست حذف مطلب

منبع: vrtakallllom
امتیاز: 5 5

این والیبال دوست نداشتنی! :: ویار تکلم از وبلاگ ویار تکلم vrtakallllom

این والیبال دوست نداشتنی! :: ویار تکلم


از اواسط بازی والیبال فهمیدم که ایران بازی دارد و تله ویزیون را روشن کردم. از کمی بعد از اواسط ش هم فهمیدم که مدالِ برنز ایران قطعی شده و حتی شانس مدال نقره هم وجود دارد. به عنوان اولین مدال جهانی تاریخ والیبال ایران در رده ی بزرگ سالان. با همه ی این ها نکشیدم که تا آخرش فقط آن را نگاه کنم. بین ش بعداز مدت ها ایمیل های م را چک کردم و برخی ها را پاسخ دادم. چند صفحه ای از آخرین کتاب در دست خواندن را خواندم. سرخطِ اخبار روز را نگاهی انداختم و چندتایی خمیازه هم کشیدم. بازی که تمام شد هنوز آهنگی که بعد از هر افتخار پخش می شود به قسمت صدای خواننده نرسیده بود تله ویزیون را خاموش کردم. حس م؟ تنها یک بازی زیبا بود!

وقتی بدانی این شادی بعد از هر امتیاز، قبل ترها به خاطر قراردادهای میلیاردی و امتیاز وارد کردن خودرو انجام شده، وقتی بدانی این رگ های گردنی که با هر توپ و امتیاز متورم می شود، قبل ترها به خاطر دعوا با یک دیگر متورم شده، وقتی بدانی این جمع شدن های دوستانه ی بعد از هر توپ، قبل ترها به خاطر تحریم رژه ی ایران در المپیک و لگدمال کردن شخصیت ایران در جهان انجام شده...و وقتی بدانی پشت هر لب خند و تظاهر به هم دلی، باندی است که باعث عدم نتیجه گیری و سقوط بسیاری از مربیان شده، وقتی بدانی پشت هر دورِ افتخار با پرچم ایران، تاق چه بالا گذاشتن و شرط و شروط برای تیم ملی است که «بازی نمی کنم»، «فعلا بازی نمی کنم»، «فقط در ایران بازی می کنم» و...آن وقت می فهمی که نه! این والیبال شاید حرفه ای و روبه پیش رفت باشد اما دوست داشتنی نیست.

از اواسط بازی والیبال فهمیدم که ایران بازی دارد و تله ویزیون را روشن کردم. از کمی بعد از اواسط ش هم فهمیدم که مدالِ برنز ایران قطعی شده و حتی شانس مدال نقره هم وجود دارد. به عنوان اولین مدال جهانی تاریخ والیبال ایران در رده ی بزرگ سالان. با همه ی این ها نکشیدم که تا آخرش فقط آن را نگاه کنم. بین ش بعداز مدت ها ایمیل های م را چک کردم و برخی ها را پاسخ دادم. چند صفحه ای از آخرین کتاب در دست خواندن را خواندم. سرخطِ اخبار روز را نگاهی انداختم و چندتایی خمیازه هم کشیدم. بازی که تمام شد هنوز آهنگی که بعد از هر افتخار پخش می شود به قسمت صدای خواننده نرسیده بود تله ویزیون را خاموش کردم. حس م؟ تنها یک بازی زیبا بود!

وقتی بدانی این شادی بعد از هر امتیاز، قبل ترها به خاطر قراردادهای میلیاردی و امتیاز وارد کردن خودرو انجام شده، وقتی بدانی این رگ های گردنی که با هر توپ و امتیاز متورم می شود، قبل ترها به خاطر دعوا با یک دیگر متورم شده، وقتی بدانی این جمع شدن های دوستانه ی بعد از هر توپ، قبل ترها به خاطر تحریم رژه ی ایران در المپیک و لگدمال کردن شخصیت ایران در جهان انجام شده...و وقتی بدانی پشت هر لب خند و تظاهر به هم دلی، باندی است که باعث عدم نتیجه گیری و سقوط بسیاری از مربیان شده، وقتی بدانی پشت هر دورِ افتخار با پرچم ایران، تاق چه بالا گذاشتن و شرط و شروط برای تیم ملی است که «بازی نمی کنم»، «فعلا بازی نمی کنم»، «فقط در ایران بازی می کنم» و...آن وقت می فهمی که نه! این والیبال شاید حرفه ای و روبه پیش رفت باشد اما دوست داشتنی نیست.

در صورتیکه پست با عنوان این والیبال دوست نداشتنی! :: ویار تکلم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.