روی خط خبر

منبع: sojoom
امتیاز: 5 5

بهاریه ٤ :: سجوم از وبلاگ سجوم sojoom

بهاریه ٤ :: سجوم

دور از تو زیستن/یعنى هزار سال/در خود گریستن. دور از تو زیستم، در خود گریستم.

دورازتوزیستن/یعنىهزارسال/درخودگریستن. دورازتوزیستم،درخودگریستم.

در صورتیکه پست با عنوان بهاریه ٤ :: سجوم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.