روی خط خبر

  • shakhehtoba
  • شاخه طوبی - قضا و قدر و عین ثابت

منبع: shakhehtoba
امتیاز: 5 5

شاخه طوبی - قضا و قدر و عین ثابت از وبلاگ شاخه طوبی shakhehtoba

شاخه طوبی - قضا و قدر و عین ثابت

استاد سمندری _________________ قضا و قدر ، عین ثابت ⚜ عالم قضا علم حضرت حق یا عین ثابت است؛که در مقابل عالم قدر یا عین خارج قرار دارد. عین ثابت یعنی آنچه عندالله بوده و هنوز در عالم طبیعت و ماده تحقق پیدا نکرده است و در آنچه نزد حضرت حق است، دگرگونی و تغییری وجود ندارد.یعنی قوانین خلقت ازلی و ابدی و تغییرناپذیر است.... آنچه که در عالم به قول فلاسفه، ایجاد می شود، و یا به قول عرفا ظاهر می شود، در قالب اندازه هاست.حتی عقل که از مجردات عالم است، و مادی و کمّی نیست؛در قالب اندازه و حد خاصی است؛اول، قضای حق به چیزی تعلق می گیرد و امضا می شود تا آن چیز از مکمن ذات حق که عالم بی رنگی است، به عالم خارج که عالم تشخصات است، سفر کند و رنگ وجود به خود بگیرد؛ سپس آن چیز از عین تابت یعنی از عالم قضا،به عالم خارج یعنی عالم قدر وارد شده،و تحقق می یابد؛یعنی ایجاد می شود. _____________________ کتاب نکاحات در آفرینش

استاد سمندری_________________قضا و قدر ، عین ثابت⚜ عالم قضا علم حضرت حق یا عین ثابت است؛که در مقابل عالم قدر یا عین خارج قرار دارد.عین ثابت یعنی آنچه عندالله بوده و هنوز در عالم طبیعت و ماده تحقق پیدا نکرده است و در آنچه نزد حضرت حق است، دگرگونی و تغییری وجود ندارد.یعنی قوانین خلقت ازلی و ابدی و تغییرناپذیر است....آنچه که در عالم به قول فلاسفه، ایجاد می شود، و یا به قول عرفا ظاهر می شود، در قالب اندازه هاست.حتی عقل که از مجردات عالم است، و مادی و کمّی نیست؛در قالب اندازه و حد خاصی است؛اول، قضای حق به چیزی تعلق می گیرد و امضا می شود تا آن چیز از مکمن ذات حق که عالم بی رنگی است، به عالم خارج که عالم تشخصات است، سفر کند و رنگ وجود به خود بگیرد؛سپس آن چیز از عین تابت یعنی از عالم قضا،به عالم خارج یعنی عالم قدر وارد شده،و تحقق می یابد؛یعنی ایجاد می شود._____________________کتاب نکاحات در آفرینشموضوعات مرتبط : بیانات استاد مهدی سمندریبرچسب ها : قضا, قدر, عین ثابت, عالم قضا, عالم خارج

در صورتیکه پست با عنوان شاخه طوبی - قضا و قدر و عین ثابت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.