روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

زیباترین قسم سهراب.... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

زیباترین قسم سهراب....

به حباب نگران لب یک رود قسم وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... لحظه ها عریانند به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم   زندگی نیست بجز نم نم باران بهار زندگی نیست بجز دیدن یار زندگی نیست بجز عشق بجز حرف محبت به کسی ورنه هرخاروخسی زندگی کرده بسی   زندگی تجربه تلخ فراوان دارد دوسه تا کوچه پس کوچه    واندازه یک عمر بیابان دارد ما چه کردیم وچه خواهیم کرد در این فرصت کم....    

به حباب نگران لب یک رود قسم وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشتغصه هم میگذردآنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانندبه تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگززندگی ذره کاهیست که کوهش کردیمزندگی نام نکویی ست که خارش کردیمزندگی نیست بجز نم نم باران بهارزندگی نیست بجز دیدن یارزندگی نیست بجز عشقبجز حرف محبت به کسیورنه هرخاروخسی زندگی کرده بسیزندگی تجربه تلخ فراوان دارد دوسه تا کوچه پس کوچهواندازه یک عمر بیابان داردما چه کردیم وچه خواهیم کرد در این فرصت کم....

در صورتیکه پست با عنوان زیباترین قسم سهراب.... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.