روی خط خبر

  • qazaqadar
  • قضاو قدر - دیدگاه اشاعره در مورد قضاء و قدر

منبع: qazaqadar
امتیاز: 5 5

قضاو قدر - دیدگاه اشاعره در مورد قضاء و قدر از وبلاگ قضاو قدر qazaqadar

قضاو قدر - دیدگاه اشاعره در مورد قضاء و قدر

در نظر اشاعره، قضاء خداوند، اراده ازلی است که از ازل به اشیاء بدانگونه که هستند تعلق گرفته است و قدر آن است که خدا آنها را در اندازه معین و تقدیر مشخص (راجع به ذات و احوال آنها) ایجاد بکند.[۱۲]اشاعره قضا و قدر الهی را عام و دربرگیرندۀ همه موجودات، از جمله افعال اختیاری انسان، می دانند. آنها برای اثبات ادعای خود ادلۀ گوناگونی آورده اند؛ مثلاً به آیاتی از قرآن کریم استناد می کنند،[یادداشت ۱] یا برای تأیید ادعای خود به اجماع بر اطلاق این جمله استناد کرده اند که از پیامبر (ص) روایت شده است: آنچه خدا بخواهد محقق می شود و آنچه نخواهد محقق نمی شود[یادداشت ۲][۱۳]در مورد نظر اشاعره این نکته لازم به یادآوری است که بر اساس این دیدگاه، شمول قضا و قدر الهی نسبت به تمامی کائنات، از جمله رفتار انسان ها به گونه ای است که استناد آن افعال به قدرت و اراده ای غیر از اراده و قدرت خدا شرک است. به همین خاطر قدرت موثر در ایجاد فعل را تنها قدرت خداوند دانسته، قدرت انسان را در افعال فاقد تأثیر می دانند و نقش انسان را تنها «کسب» فعل معرفی می کنند.[۱۴]منبع : http://fa.wikishia.net

در نظر اشاعره، قضاء خداوند، اراده ازلی است که از ازل به اشیاء بدانگونه که هستند تعلق گرفته است و قدر آن است که خدا آنها را در اندازه معین و تقدیر مشخص (راجع به ذات و احوال آنها) ایجاد بکند.[۱۲]اشاعره قضا و قدر الهی را عام و دربرگیرندۀ همه موجودات، از جمله افعال اختیاری انسان، می دانند. آنها برای اثبات ادعای خود ادلۀ گوناگونی آورده اند؛ مثلاً به آیاتی از قرآن کریم استناد می کنند،[یادداشت ۱] یا برای تأیید ادعای خود به اجماع بر اطلاق این جمله استناد کرده اند که از پیامبر (ص) روایت شده است: آنچه خدا بخواهد محقق می شود و آنچه نخواهد محقق نمی شود[یادداشت ۲][۱۳]در مورد نظر اشاعره این نکته لازم به یادآوری است که بر اساس این دیدگاه، شمول قضا و قدر الهی نسبت به تمامی کائنات، از جمله رفتار انسان ها به گونه ای است که استناد آن افعال به قدرت و اراده ای غیر از اراده و قدرت خدا شرک است. به همین خاطر قدرت موثر در ایجاد فعل را تنها قدرت خداوند دانسته، قدرت انسان را در افعال فاقد تأثیر می دانند و نقش انسان را تنها «کسب» فعل معرفی می کنند.[۱۴]منبع : http://fa.wikishia.net

در صورتیکه پست با عنوان قضاو قدر - دیدگاه اشاعره در مورد قضاء و قدر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×