روی خط خبر

  • qazaqadar
  • قضاو قدر - مفهوم شناسی قضا و قدر

منبع: qazaqadar
امتیاز: 5 5

قضاو قدر - مفهوم شناسی قضا و قدر از وبلاگ قضاو قدر qazaqadar

قضاو قدر - مفهوم شناسی قضا و قدر

کلمۀ «قضا» به حسب اصل لغت، همان طور که راغب در مفردات القرآن می گوید به معنی فیصله دادن است،[۱] خواه فعلی باشد و خواه قولی، خواه به خداوند نسبت داده شود و یا به غیر خداوند.[۲]کلمه «قدر» به معنی اندازه است. موارد استعمال این کلمه همین مفهوم را می رساند، مثل إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [ قمر–۴۹] بنابراین، کلمۀ «تقدیر» به معنای اندازه گیری کردن و یا تعیین و تشخیص اندازۀ یک شئ است.[۳] در تجرید و شروح آن، در مبحث افعال باری، ادعا شده است که هر یک از قضا و قدر به سه معنا اطلاق شده است: خلق، الزام و ایجاب، اعلام.[۴] ولی به نظر می رسد که این مطلب صحیح نیست. همۀ مواردی که ادعا شده است که به معنای «خلق» یا «اعلام» استعمال شده است، همان مفهوم «فیصله دادن و قطعی کردن» را می دهد. بنابراین، معنی قضای الهی دربارۀ حوادث جهان، این است که این حوادث از ناحیۀ ذات حق قطعیت و حتمیت یافته اند و معنای تقدیر الهی این است که اشیاء اندازۀ خود را از آن ناحیه کسب کرده اند.[۵]قضاقضا عبارت است از ایجاد نسبت ضروری و قطعی میان موضوع و محمول. در تحلیل حقیقی این مفهوم و انطباق آن بر هر یک از پدیده های عینی، قضا بدین معناست که آن پدیده از سوی علت تامۀ خود ضرورت و قطعیت داشته، آن علت مبدأ قطعی بودن و حتمی بودن وجود آن شده است. از آنجا که ضرورت و قطعیت همۀ پدیده های امکانی از ذات خداوند و علم و قدرت و ارادۀ ازلی او سرچشمه می گیرد، قضاء الهی عبارت است از قطعی شدن وجود حادثه ای که نتیجۀ تعلق اراده و قدرت و علم ذاتی و ازلی خدا به آن شئ است

کلمۀ «قضا» به حسب اصل لغت، همان طور که راغب در مفردات القرآن می گوید به معنی فیصله دادن است،[۱] خواه فعلی باشد و خواه قولی، خواه به خداوند نسبت داده شود و یا به غیر خداوند.[۲]کلمه «قدر» به معنی اندازه است. موارد استعمال این کلمه همین مفهوم را می رساند، مثل إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [ قمر–۴۹] بنابراین، کلمۀ «تقدیر» به معنای اندازه گیری کردن و یا تعیین و تشخیص اندازۀ یک شئ است.[۳] در تجرید و شروح آن، در مبحث افعال باری، ادعا شده است که هر یک از قضا و قدر به سه معنا اطلاق شده است: خلق، الزام و ایجاب، اعلام.[۴] ولی به نظر می رسد که این مطلب صحیح نیست. همۀ مواردی که ادعا شده است که به معنای «خلق» یا «اعلام» استعمال شده است، همان مفهوم «فیصله دادن و قطعی کردن» را می دهد. بنابراین، معنی قضای الهی دربارۀ حوادث جهان، این است که این حوادث از ناحیۀ ذات حق قطعیت و حتمیت یافته اند و معنای تقدیر الهی این است که اشیاء اندازۀ خود را از آن ناحیه کسب کرده اند.[۵]قضاقضا عبارت است از ایجاد نسبت ضروری و قطعی میان موضوع و محمول. در تحلیل حقیقی این مفهوم و انطباق آن بر هر یک از پدیده های عینی، قضا بدین معناست که آن پدیده از سوی علت تامۀ خود ضرورت و قطعیت داشته، آن علت مبدأ قطعی بودن و حتمی بودن وجود آن شده است. از آنجا که ضرورت و قطعیت همۀ پدیده های امکانی از ذات خداوند و علم و قدرت و ارادۀ ازلی او سرچشمه می گیرد، قضاء الهی عبارت است از قطعی شدن وجود حادثه ای که نتیجۀ تعلق اراده و قدرت و علم ذاتی و ازلی خدا به آن شئ است

در صورتیکه پست با عنوان قضاو قدر - مفهوم شناسی قضا و قدر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×