روی خط خبر

  • qazaqadar
  • قضاو قدر - قضاوقدر به چه معناست

منبع: qazaqadar
امتیاز: 5 5

قضاو قدر - قضاوقدر به چه معناست از وبلاگ قضاو قدر qazaqadar

قضاو قدر - قضاوقدر به چه معناست

قضا و قدر از عقاید قطعى اسلامى است که در کتاب و سنتوارد شده و دلایل عقلی نیز آن را تأیید مى کند. قضاء بمعناى گذراندن و به پايان رساندن و تقدير بمعناى اندازه گيرى است و از اين روى مرتبه تقدير قبل از مرتبه قضاء خواهد بود.قدر: یعنی اندازه و اندازه گیری و تعیین حدّ و حدود چیزی و در اصطلاح به این معنا است که خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده و آن را بر اساس اندازه گیری و محاسبه و سنجش آفریده است.قضا: یعنی حکم و قطع و حتمیت. در نظام آفرینش، موجودات مادی از چندین راه ممکن است به وجود بیایند، (مثلاً اگر به خانه شما از چند کوچه راه باشد، ورود به خانه شما از چند راه ممکن است. حال اگر از میان چندین راه ممکن، علل و اسباب پیدایش یکی از آن ها فراهم شد و تنها همان یکی تحقق یافت، این مرحله از تحقق را قضا می نامند.منبع : http://wikifeqh.ir/قضا_و_قدرمنبع : http://pasokhgoo.ir/node/3572

قضا و قدر از عقاید قطعى اسلامى است که در کتاب و سنتوارد شده و دلایل عقلی نیز آن را تأیید مى کند. قضاء بمعناى گذراندن و به پایان رساندن و تقدیر بمعناى اندازه گیرى است و از این روى مرتبه تقدیر قبل از مرتبه قضاء خواهد بود.قدر: یعنی اندازه و اندازه گیری و تعیین حدّ و حدود چیزی و در اصطلاح به این معنا است که خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده و آن را بر اساس اندازه گیری و محاسبه و سنجش آفریده است.قضا: یعنی حکم و قطع و حتمیت. در نظام آفرینش، موجودات مادی از چندین راه ممکن است به وجود بیایند، (مثلاً اگر به خانه شما از چند کوچه راه باشد، ورود به خانه شما از چند راه ممکن است. حال اگر از میان چندین راه ممکن، علل و اسباب پیدایش یکی از آن ها فراهم شد و تنها همان یکی تحقق یافت، این مرحله از تحقق را قضا می نامند.منبع : http://wikifeqh.ir/قضا_و_قدرمنبع : http://pasokhgoo.ir/node/3572

در صورتیکه پست با عنوان قضاو قدر - قضاوقدر به چه معناست دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×