روی خط خبر

  • pooshan
  • شاهنامه دوستان، به پوشان بپیوندید!

منبع: pooshan
امتیاز: 5 5

شاهنامه دوستان، به پوشان بپیوندید! از وبلاگ پوشان pooshan

شاهنامه دوستان، به پوشان بپیوندید!

شاهنامه دوستان، به پوشان بپيونديد!نوشته ى: شوراى دبيران     🎧برای شنیدن نوشته، اینجا را انتخاب کنید.🌹پوشان (پرونده هاى وارسته ى شاهنامه اى آوايى نهاده اى) يا (فايل هاى مستقل شاهنامه اى صوتى موضوعى) همچنان كه از نامش پيداست، كارى صوتى است كه هربار درباره ى يك موضوع مستقل در شاهنامه صحبت مى كند. يعنى فايل ها دنباله دار نيست، پس و پيش ندارد، و هر كس هر قسمتى را گوش دهد، يك موضوع درباره ى شاهنامه را دريافته است. ما تلاش مى كنيم زمان اين فايل ها كمتر از پانزده دقيقه باشد، دست كم يك بار در هفته برنامه داشته باشيم، و آن را در فضايى فراتر از تلگرام و واتساپ (سايت تحت وب، پادكست راديويى، محيط ساوندكلاود، و حتى به شكل لوح فشرده و نوار) در دسترس دوستداران شاهنامه بگذاريم.پوشان مدعى است نكته هاى بسيار تازه و ناگفته اى درباره ى شاهنامه ى خردمند طوس دارد كه تا كنون كسى در هيچ كتاب و پژوهشى به آنها نپرداخته است. بجز آشنايى همگانى بيشتر با شاهنامه، پوشان اين هدف بزرگ را دنبال مى كند كه زمينه را براى الهام گرفتن بيشتر فرهيختگان، بويژه سرايندگان، از اسطوره ها و داستانهاى كهن ايران زمين فراهم آورد. پوشان زير نظر شوراى دبيران و به شكل داوطلبانه و رايگان كار مى كند. نه بودجه اى مى گيرد و نه به جايى وابسته است. بيگمان اگر در آينده، كار گسترده شود و درآمدى به دست آيد، هزينه اى هم براى تلاش كارشناسان و هنردوستان و نويسندگان و دبيران و مديران و سامان دهندگان و گويندگان و ... پرداخت خواهد شد!تا آن زمان هر كمكى رايگان است. و راست آن است كه ما به يارى بسيار نياز داريم. پاره اى از اين كمك ها چنين است:١- عضويت در شوراى دبيران براى همكارى در اداره كردن بهتر كارها:فرهيختگانى كه چند فايل آوايى براى پوشان آماده بفرمايند، مى توانند خواستار عضويت در شورا باشند. ٢- نوشتن مطلب براى پرونده هاى آوايى:هر نوشته اى كه با ويژگى هاى ياد شده در كار پوشان (موضوع مستقل شاهنامه اى كه خوانش آن نزديك به يك ربع زمان ببرد) براى ما بفرستيد، در صورتى كه شوراى دبيران آن را شايسته بداند، در برنامه اى با نام شما پخش خواهد شد. حتى اگر با ديدگاه دبيران سازگار نباشد. ٣- كارهاى فنى:دوستانى كه مى توانند، فضاى مجازى يا فيزيكى براى گسترش كار و پوشش بيشتر در درون يا بيرون از كشور فراهم آورند. ٤- گسترش دامنه پخش:پوشان را به دوستان خود (آشنايان، همكاران، دانشگاه ها، مركزهاى پژوهشى، روزنامه ها، نهادها، بنيادها، گروه هاى مجازى، سايت هاى اينترنتى و ...) بشناسانيد! هرچه شنوندگان اين برنامه بيشتر باشد، خرسندى و سپاسمندى ما افزايش خواهد يافت. بازنشر برنامه ها بويژه با نوشتن نام پوشان، همسو با هدف ماست.  ٥- ويرايش: دوستان توانمند مى توانند برنامه ها را پيش از پخش، از نظر كارشناسى يا ادبى ويرايش كنند. ٦- بررسى:پس از پخش نيز شادمان خواهيم شد نقد شما گراميان را دريافت كنيم. همچنين دريافت بازخورد از شنوندگان، هم مايه ى اميدوارى است و هم ما را از رفتن به كژراهه باز خواهد داشت. ٧- سرايندگى:شاعران توانمند ما كه در سرود ه هاى خود از شاهنامه و اسطوره هاى ايرانى الهام گرفته اند، مى توانند آن سروده ها را براى ما بفرستند تا برنامه اى براى خواندن شعر و معرفى شاعر يا كتاب، سامان يابد. ٨- سامان دهى و گويندگى:دوستان خوش ذوق و اديب و خوش آوا مى توانند در خوانش نوشته ها ياريگر ما باشند. ٩- تايپ:عزيزانى كه بخواهند در اين زمينه همكارى كنند، نوشته هاى دستى را در فضاى مجازى دريافت مى كنند و پس از تايپ، بر مى گردانند. زمينه هاى همكارى بسيار است (در اختيار گذاشتن منابع و داده هاى نو، گزارش از برپايى نشست هاى شاهنامه پژوهى، معرفى سايت ها و كارهاى سودمند، گفتگوى رودررو با استادان و شاهنامه پژوهان و فرستادن فايل گفتگو، اجراى برنامه هاى موسيقايى و آواز و نقالى براى پخش از پوشان، و ...).همين كه شما بخواهيد كمك كنيد، راه آن هم يافته خواهد شد. پوشان از شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧، همزمان با روز پايان نگارش دوم شاهنامه، اين شاهكار اقيانوس مانند فردوسى خردمند، كار خود را آغاز خواهد كرد. از پيشنهادها، كارها و همكارى هاى خود ما را بى بهره نگذاريد.

شاهنامه دوستان، به پوشان بپیوندید!نوشته ى: شوراى دبیران 🎧برای شنیدن نوشته، اینجا را انتخاب کنید.🌹پوشان (پرونده هاى وارسته ى شاهنامه اى آوایى نهاده اى) یا (فایل هاى مستقل شاهنامه اى صوتى موضوعى) همچنان كه از نامش پیداست، كارى صوتى است كه هربار درباره ى یك موضوع مستقل در شاهنامه صحبت مى كند. یعنى فایل ها دنباله دار نیست، پس و پیش ندارد، و هر كس هر قسمتى را گوش دهد، یك موضوع درباره ى شاهنامه را دریافته است. ما تلاش مى كنیم زمان این فایل ها كمتر از پانزده دقیقه باشد، دست كم یك بار در هفته برنامه داشته باشیم، و آن را در فضایى فراتر از تلگرام و واتساپ (سایت تحت وب، پادكست رادیویى، محیط ساوندكلاود، و حتى به شكل لوح فشرده و نوار) در دسترس دوستداران شاهنامه بگذاریم.پوشان مدعى است نكته هاى بسیار تازه و ناگفته اى درباره ى شاهنامه ى خردمند طوس دارد كه تا كنون كسى در هیچ كتاب و پژوهشى به آنها نپرداخته است. بجز آشنایى همگانى بیشتر با شاهنامه، پوشان این هدف بزرگ را دنبال مى كند كه زمینه را براى الهام گرفتن بیشتر فرهیختگان، بویژه سرایندگان، از اسطوره ها و داستانهاى كهن ایران زمین فراهم آورد. پوشان زیر نظر شوراى دبیران و به شكل داوطلبانه و رایگان كار مى كند. نه بودجه اى مى گیرد و نه به جایى وابسته است. بیگمان اگر در آینده، كار گسترده شود و درآمدى به دست آید، هزینه اى هم براى تلاش كارشناسان و هنردوستان و نویسندگان و دبیران و مدیران و سامان دهندگان و گویندگان و ... پرداخت خواهد شد!تا آن زمان هر كمكى رایگان است. و راست آن است كه ما به یارى بسیار نیاز داریم. پاره اى از این كمك ها چنین است:١- عضویت در شوراى دبیران براى همكارى در اداره كردن بهتر كارها:فرهیختگانى كه چند فایل آوایى براى پوشان آماده بفرمایند، مى توانند خواستار عضویت در شورا باشند. ٢- نوشتن مطلب براى پرونده هاى آوایى:هر نوشته اى كه با ویژگى هاى یاد شده در كار پوشان (موضوع مستقل شاهنامه اى كه خوانش آن نزدیك به یك ربع زمان ببرد) براى ما بفرستید، در صورتى كه شوراى دبیران آن را شایسته بداند، در برنامه اى با نام شما پخش خواهد شد. حتى اگر با دیدگاه دبیران سازگار نباشد. ٣- كارهاى فنى:دوستانى كه مى توانند، فضاى مجازى یا فیزیكى براى گسترش كار و پوشش بیشتر در درون یا بیرون از كشور فراهم آورند. ٤- گسترش دامنه پخش:پوشان را به دوستان خود (آشنایان، همكاران، دانشگاه ها، مركزهاى پژوهشى، روزنامه ها، نهادها، بنیادها، گروه هاى مجازى، سایت هاى اینترنتى و ...) بشناسانید! هرچه شنوندگان این برنامه بیشتر باشد، خرسندى و سپاسمندى ما افزایش خواهد یافت. بازنشر برنامه ها بویژه با نوشتن نام پوشان، همسو با هدف ماست. ٥- ویرایش: دوستان توانمند مى توانند برنامه ها را پیش از پخش، از نظر كارشناسى یا ادبى ویرایش كنند. ٦- بررسى:پس از پخش نیز شادمان خواهیم شد نقد شما گرامیان را دریافت كنیم. همچنین دریافت بازخورد از شنوندگان، هم مایه ى امیدوارى است و هم ما را از رفتن به كژراهه باز خواهد داشت. ٧- سرایندگى:شاعران توانمند ما كه در سرود ه هاى خود از شاهنامه و اسطوره هاى ایرانى الهام گرفته اند، مى توانند آن سروده ها را براى ما بفرستند تا برنامه اى براى خواندن شعر و معرفى شاعر یا كتاب، سامان یابد. ٨- سامان دهى و گویندگى:دوستان خوش ذوق و ادیب و خوش آوا مى توانند در خوانش نوشته ها یاریگر ما باشند. ٩- تایپ:عزیزانى كه بخواهند در این زمینه همكارى كنند، نوشته هاى دستى را در فضاى مجازى دریافت مى كنند و پس از تایپ، بر مى گردانند. زمینه هاى همكارى بسیار است (در اختیار گذاشتن منابع و داده هاى نو، گزارش از برپایى نشست هاى شاهنامه پژوهى، معرفى سایت ها و كارهاى سودمند، گفتگوى رودررو با استادان و شاهنامه پژوهان و فرستادن فایل گفتگو، اجراى برنامه هاى موسیقایى و آواز و نقالى براى پخش از پوشان، و ...).همین كه شما بخواهید كمك كنید، راه آن هم یافته خواهد شد. پوشان از شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧، همزمان با روز پایان نگارش دوم شاهنامه، این شاهكار اقیانوس مانند فردوسى خردمند، كار خود را آغاز خواهد كرد. از پیشنهادها، كارها و همكارى هاى خود ما را بى بهره نگذارید.

در صورتیکه پست با عنوان شاهنامه دوستان، به پوشان بپیوندید! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.