روی خط خبر

  • omarzadeh
  • صاحب اندیشه داند چاره چیست: :: کلبه مجازی

منبع: omarzadeh
امتیاز: 5 5

صاحب اندیشه داند چاره چیست: :: کلبه مجازی از وبلاگ کلبه مجازی omarzadeh

صاحب اندیشه داند چاره چیست: :: کلبه مجازی

گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جارى است پیکارى بزرگروز و شب مابین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیستصاحب اندیشه داند چاره چیست اى بسا انسان رنجور و پریشسخت پیچیده گلوى گرگ خویش اى بسا زور آفرین مردِ دلیرمانده در چنگال گرگ خود اسیر هرکه گرگش را دراندازد به خاکرفته رفته مى شود انسان پاک هرکه با گرگش مدارا مى کندخلق و خوى گرگ پیدا مى کند هرکه از گرگش خورد دائم شکستگرچه انسان مى نماید، گرگ هست در جوانى جان گرگت را بگیرواى اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیرى گرکه باشى همچو شیرناتوانى در مصاف گرگ پیر اینکه مردم یکدگر را مى درندگرگهاشان رهنما و رهبرند اینکه انسان هست این سان دردمندگرگها فرمان روایى مى کنند این ستمکاران که با هم همرهندگرگهاشان آشنایان همند گرگها همراه و انسانها غریب با که باید گفت این حال عجیب فریدون مشیری

هست پنهان در نهاد هر بشرلاجرم جارى است پیکارى بزرگروز و شب مابین این انسان و گرگزور بازو چاره این گرگ نیستصاحب اندیشه داند چاره چیستاى بسا انسان رنجور و پریشسخت پیچیده گلوى گرگ خویشاى بسا زور آفرین مردِ دلیرمانده در چنگال گرگ خود اسیرهرکه گرگش را دراندازد به خاکرفته رفته مى شود انسان پاکهرکه با گرگش مدارا مى کندخلق و خوى گرگ پیدا مى کندهرکه از گرگش خورد دائم شکستگرچه انسان مى نماید، گرگ هستدر جوانى جان گرگت را بگیرواى اگر این گرگ گردد با تو پیرروز پیرى گرکه باشى همچو شیرناتوانى در مصاف گرگ پیراینکه مردم یکدگر را مى درندگرگهاشان رهنما و رهبرنداینکه انسان هست این سان دردمندگرگها فرمان روایى مى کننداین ستمکاران که با هم همرهندگرگهاشان آشنایان همندگرگها همراه و انسانها غریب

در صورتیکه پست با عنوان صاحب اندیشه داند چاره چیست: :: کلبه مجازی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.