روی خط خبر

  • omarzadeh
  • مناظره سیر و پیاز!!!! :: کلبه مجازی

منبع: omarzadeh
امتیاز: 5 5

مناظره سیر و پیاز!!!! :: کلبه مجازی از وبلاگ کلبه مجازی omarzadeh

مناظره سیر و پیاز!!!! :: کلبه مجازی

 سیر، یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بوئی گفت، از عیب خویش بی خبریزان ره از خلق، عیب میجوئیگفتن از زشتروئی دگراننشود باعث نکوروئیتو گمان میکنی که شاخ گلیبصف سرو و لاله میروئییا که همبوی مشک تاتارییا ز ازهار باغ مینوئیخویشتن، بی سبب بزرگ مکنتو هم از ساکنان این کوئیره ما، گر کج است و ناهموارتو خود، این ره چگونه میپوئیدر خود، آن به که نیکتر نگریاول، آن به که عیب خود گوئیما زبونیم و شوخ جامه و پستتو چرا شوخ تن نمیشوئی "پروین اعتصامی"

که تو مسکین چقدر بد بوئیگفت، از عیب خویش بی خبریزان ره از خلق، عیب میجوئیگفتن از زشتروئی دگراننشود باعث نکوروئیتو گمان میکنی که شاخ گلیبصف سرو و لاله میروئییا که همبوی مشک تاتارییا ز ازهار باغ مینوئیخویشتن، بی سبب بزرگ مکنتو هم از ساکنان این کوئیره ما، گر کج است و ناهموارتو خود، این ره چگونه میپوئیدر خود، آن به که نیکتر نگریاول، آن به که عیب خود گوئیما زبونیم و شوخ جامه و پستتو چرا شوخ تن نمیشوئی"پروین اعتصامی"

در صورتیکه پست با عنوان مناظره سیر و پیاز!!!! :: کلبه مجازی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.