روی خط خبر

منبع: nargesedadash
امتیاز: 5 5

وقتایی که... از وبلاگ تولد نرگس جان nargesedadash

وقتایی که...

نرگس جان سلامداداشیتم، میلادیه چیزی میخوام بهت بگم. شاید این حرفامو دوس نداشته باشی ولی واقعیتهولی درد دله که اینجا برات نوشتمشایدم امشب خیلی حوصله خوندنشو نداشته باشیاما سعیتو بکن دیگهمن خیلی دوس دارم دلم برا کسی تنگ بشه از ته دل حالشو بپرسم بدون اینکه کارم بهش افتاده باشهنگرانش بشم. دلم وقت و بی وقت هواشو بکنهدلم براش بلرزه. با خوشحالیش خوشحال بشم با ناراحتیش ناراحتاما خب چند بارم بهت گفتم که نسبت ب پدر مادرو برادرام و فامیلا اینجوری نیستمدلیلشم..... هزارتا چیز هست که قبلا هم بهت گفتم چرا دلم ازشون شکسته اگه یادت بیاد. نیادم بیخیالشبا هزار امید از خدمت اومدم 4-5 تا کار بود ک نمیدونستم کدومشو انتخاب کنماخرشم هیچکدوم نشدچند باری عاشق شدم دل بستماخریشو گفتم دیگه این قطعیه هرچی باشه من پایه م ولی دیدی ک چی شد.دیگه از همه چی بریدم همه ارزوهامو دفن کردممحمد گف بیا مغازه مادیدم نسبت ب اون موقه شرایطش خیلی خوبه وقتمو ک پر میکنهاون خونه ی .... رو کمتر تحمل میکنمو ی پولی هم میاد ک تا ماه بعدش زنده می مونم باهاشهمین برام بس بود دیگه هیچ چیزی نمیخاستمتا روز مرکم همین برام بس بودحتی اون حسم که گفتم دوس دارم نگران کسی بشم دلم واسش تنگ بشه و برام مهم باشهاونم دفن کردم رفتدیگه نا امید شدم. گفتم بذا با همین بدبختی که رو پیشونیم نوشته شده بسازمو همینطورم شد...فقط طبق عادتم همه ی در ها رو پشت سرم نبستم.گفتم میشینم منتظر یه معجزهتا اینکه یه روزی سفره دلمو پیش تو باز کردم ونمیدونم از سر مهربونیت یا دلسوزیت یا .... نمیدونم چی اسمشو بذارم(خودت بهتر از هرکسی میدونی)  گفتی بعد از این ابجیت میشم هر وقت حرفی درد دلی داشتی بهم بگوگفتی بعد از این منو ابجی خودت بدونهروقت دوست داشتی میتونی باهام بحرفیمن ک خیلی خوشحال شدمدوباره اون حسه ک دفنش کردم توم زنده شددوباره حس کردم کسی رو دوست دارم برام عزیزه حرف زدن باهاش ارومم میکنهتا اینکه گذشت و تو هم یه روز سفره دلتو برام وا کردی و عزیز تر از قبل شدینمیدونم راضی یا نه نمیدونم اگ برگردی عقب بازم همین کارو میکنی یا نهنمیدونم بازم اگه برگردیم عقب اصن قبول  میکنی بگی ابجیم میشی یا نهتو شدی همون کسی که از خیلی وقت پیش تو زندگیم کم داشتم و شدیدا بهش نیاز داشتمکسی که هیچی رو بهم دروغ نگه چسی نیاد و باهام راحت باشه و محرم اسرار همدیگه باشیممیدونی نرگس من به این باور رسیدم که تو زندگی  همه ی ادماس موفق یکی هست که همه کسه اون ادمه شده. میخواد مادر باشه پدر خواهر برادر همسر فرزند نوه هرکسی ... فقط "یه ادمه دیگه" دلیل واسه تلاش کردن یه ادم میشه نه رسیدن به پول و اهداف و این چیزایعنی باید کسی رو داشته باشی که دلیلت واسه رسیدن ب هدفات و ثروت اون شخص  باشهفقط کافیه همچین شخصی تو زندگیت باشهکسایی همچین ادمی رو ندارن هیچوقت موفق نمیشننشونه ی این ادما چیه؟این ادما هیچ وقت بهت دروغ نمیگن هیچ وقت پشتتو خالی نمیکنن کم و کاستیات به چشمشون نمیاد ازت ایراد نمیگیرن مسخرت نمیکنن همیشه هواتو دارن یادشون ارومت میکنه و مطمئنی تا اخر عمر از همدیگه جدا نمیشید مطمئنی که کسی بجز تو رو اینقدرررر قبول نداره و دوس نداره مطمئنی هرچقدر براش خرج کنی جای دور نمیرهاز وقتی شدی ابجیم خیلی از این حسا رو تو من زنده کردی البته با شدت زیاد نه. فقط حسایی که مرده بودنو زنده کردی و همیشه ارزو کردی یکی بهتر از تو پیدا بشه ک این حسا رو قوی کنه تو منمن خیلی دوستت دارم دوس دارم تا روزی ک یه ادمی ک لیاقتت رو داره میاد تو زندگیت پیشت باشم و بعد از اون با اینکه خیلی دلم تنگ میشه اما اصن راضی نیستم به خاطر من حتی یه درصد زندگیت و اعتمادش ب تو ب خطر بیوفته فکرشو بکن... من خستگاری کسی برم بهم بگه فلان پسر جای داداشمه ... یا خاستگار تو بیاد بگه فلان دخترو جای ابجیم دوس دارم. خب خیلی ناراحت میشیم هر دومون. واس همین میگم تا وقتی ازدواج کنی دوس دارم باشیم....نمیدونم چطوری به زبون بیارم حسمو بهتکه متوجه بشی چرا دوستت دارمببین تو هیچوقت راضی نیسی کسی ک چیزی ب مادرت میفروشه خیانت بکنه با اینکه دلت ازش شکسته یا بعضی رفتاراش اذیتت میکنهیا نمیدونم مثلا خواننده ای ک دوسش داری راضی نیسی مریض بشهیا بازیگر همونطور...خلاصه بگرد پیدا کن ببین کسی هس ک بی منطق دوسش داشته باشی...من تو رو همونطوری بی منطق دوست دارمخیلی زیادم دوس دارمتواس همین:وقتایی که تو نیسی یا هستی و حالت بدههمه چی برا من بده... همه چی یعنی روزام و شبام...خیابونا کوچه ها پارکا و مغازه ها و پاساژای این شهر همشون بدندور دور کردن با ماشین بدهنت گردی بدهغذا ها بد مزهاب تلخههیچی لذت نداره برامهیچیه هیچیهیچ کسی نمیتونه ارومم کنه بخندونهولی وقتی ک هستی و حالت خوبههمه چی قشنگهدغدغه هام . کم خوابیام. خستگیام. خنده هامهمشون قشنگن.بودن تو یه رنگ و بوی شاد ب زندگی من میدهدوست دار تو میلاد

نرگس جان سلامداداشیتم، میلادیه چیزی میخوام بهت بگم. شاید این حرفامو دوس نداشته باشی ولی واقعیتهولی درد دله که اینجا برات نوشتمشایدم امشب خیلی حوصله خوندنشو نداشته باشیاما سعیتو بکن دیگهمن خیلی دوس دارم دلم برا کسی تنگ بشه از ته دل حالشو بپرسم بدون اینکه کارم بهش افتاده باشهنگرانش بشم. دلم وقت و بی وقت هواشو بکنهدلم براش بلرزه. با خوشحالیش خوشحال بشم با ناراحتیش ناراحتاما خب چند بارم بهت گفتم که نسبت ب پدر مادرو برادرام و فامیلا اینجوری نیستمدلیلشم..... هزارتا چیز هست که قبلا هم بهت گفتم چرا دلم ازشون شکسته اگه یادت بیاد. نیادم بیخیالشبا هزار امید از خدمت اومدم 4-5 تا کار بود ک نمیدونستم کدومشو انتخاب کنماخرشم هیچکدوم نشدچند باری عاشق شدم دل بستماخریشو گفتم دیگه این قطعیه هرچی باشه من پایه م ولی دیدی ک چی شد.دیگه از همه چی بریدم همه ارزوهامو دفن کردممحمد گف بیا مغازه مادیدم نسبت ب اون موقه شرایطش خیلی خوبه وقتمو ک پر میکنهاون خونه ی .... رو کمتر تحمل میکنمو ی پولی هم میاد ک تا ماه بعدش زنده می مونم باهاشهمین برام بس بود دیگه هیچ چیزی نمیخاستمتا روز مرکم همین برام بس بودحتی اون حسم که گفتم دوس دارم نگران کسی بشم دلم واسش تنگ بشه و برام مهم باشهاونم دفن کردم رفتدیگه نا امید شدم. گفتم بذا با همین بدبختی که رو پیشونیم نوشته شده بسازمو همینطورم شد...فقط طبق عادتم همه ی در ها رو پشت سرم نبستم.گفتم میشینم منتظر یه معجزهتا اینکه یه روزی سفره دلمو پیش تو باز کردم ونمیدونم از سر مهربونیت یا دلسوزیت یا .... نمیدونم چی اسمشو بذارم(خودت بهتر از هرکسی میدونی) گفتی بعد از این ابجیت میشم هر وقت حرفی درد دلی داشتی بهم بگوگفتی بعد از این منو ابجی خودت بدونهروقت دوست داشتی میتونی باهام بحرفیمن ک خیلی خوشحال شدمدوباره اون حسه ک دفنش کردم توم زنده شددوباره حس کردم کسی رو دوست دارم برام عزیزه حرف زدن باهاش ارومم میکنهتا اینکه گذشت و تو هم یه روز سفره دلتو برام وا کردی و عزیز تر از قبل شدینمیدونم راضی یا نه نمیدونم اگ برگردی عقب بازم همین کارو میکنی یا نهنمیدونم بازم اگه برگردیم عقب اصن قبول میکنی بگی ابجیم میشی یا نهتو شدی همون کسی که از خیلی وقت پیش تو زندگیم کم داشتم و شدیدا بهش نیاز داشتمکسی که هیچی رو بهم دروغ نگه چسی نیاد و باهام راحت باشه و محرم اسرار همدیگه باشیممیدونی نرگس من به این باور رسیدم که تو زندگی همه ی ادماس موفق یکی هست که همه کسه اون ادمه شده. میخواد مادر باشه پدر خواهر برادر همسر فرزند نوه هرکسی ... فقط "یه ادمه دیگه" دلیل واسه تلاش کردن یه ادم میشه نه رسیدن به پول و اهداف و این چیزایعنی باید کسی رو داشته باشی که دلیلت واسه رسیدن ب هدفات و ثروت اون شخص باشهفقط کافیه همچین شخصی تو زندگیت باشهکسایی همچین ادمی رو ندارن هیچوقت موفق نمیشننشونه ی این ادما چیه؟این ادما هیچ وقت بهت دروغ نمیگن هیچ وقت پشتتو خالی نمیکنن کم و کاستیات به چشمشون نمیاد ازت ایراد نمیگیرن مسخرت نمیکنن همیشه هواتو دارن یادشون ارومت میکنه و مطمئنی تا اخر عمر از همدیگه جدا نمیشید مطمئنی که کسی بجز تو رو اینقدرررر قبول نداره و دوس نداره مطمئنی هرچقدر براش خرج کنی جای دور نمیرهاز وقتی شدی ابجیم خیلی از این حسا رو تو من زنده کردی البته با شدت زیاد نه. فقط حسایی که مرده بودنو زنده کردی و همیشه ارزو کردی یکی بهتر از تو پیدا بشه ک این حسا رو قوی کنه تو منمن خیلی دوستت دارم دوس دارم تا روزی ک یه ادمی ک لیاقتت رو داره میاد تو زندگیت پیشت باشم و بعد از اون با اینکه خیلی دلم تنگ میشه اما اصن راضی نیستم به خاطر من حتی یه درصد زندگیت و اعتمادش ب تو ب خطر بیوفته فکرشو بکن... من خستگاری کسی برم بهم بگه فلان پسر جای داداشمه ... یا خاستگار تو بیاد بگه فلان دخترو جای ابجیم دوس دارم. خب خیلی ناراحت میشیم هر دومون. واس همین میگم تا وقتی ازدواج کنی دوس دارم باشیم....نمیدونم چطوری به زبون بیارم حسمو بهتکه متوجه بشی چرا دوستت دارمببین تو هیچوقت راضی نیسی کسی ک چیزی ب مادرت میفروشه خیانت بکنه با اینکه دلت ازش شکسته یا بعضی رفتاراش اذیتت میکنهیا نمیدونم مثلا خواننده ای ک دوسش داری راضی نیسی مریض بشهیا بازیگر همونطور...خلاصه بگرد پیدا کن ببین کسی هس ک بی منطق دوسش داشته باشی...من تو رو همونطوری بی منطق دوست دارمخیلی زیادم دوس دارمتواس همین:وقتایی که تو نیسی یا هستی و حالت بدههمه چی برا من بده... همه چی یعنی روزام و شبام...خیابونا کوچه ها پارکا و مغازه ها و پاساژای این شهر همشون بدندور دور کردن با ماشین بدهنت گردی بدهغذا ها بد مزهاب تلخههیچی لذت نداره برامهیچیه هیچیهیچ کسی نمیتونه ارومم کنه بخندونهولی وقتی ک هستی و حالت خوبههمه چی قشنگهدغدغه هام . کم خوابیام. خستگیام. خنده هامهمشون قشنگن.بودن تو یه رنگ و بوی شاد ب زندگی من میدهدوست دار تو میلاد

در صورتیکه پست با عنوان وقتایی که... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.