روی خط خبر

منبع: naqshqadam
امتیاز: 5 5

زیور زنان وصنایع دستی از وبلاگ نقش قدم naqshqadam

زیور زنان وصنایع دستی

 35استفاده از زیورآلات مروج درمحلات برای تکمیل واقناع حس زیبا پسندی زنان ،باعث ترویج زینت الات نقره یی وگرمی بازار زرگری درولایت غزنی گردیده بود ،درادامه اشاره یی به این زیور زنان وبرخی صنایع محلی میگردد.زیور زنان زینت و زیور بخشی از زیبایی های خواست انسان به ویژه زنان را تشکیل داده و میدهد . در گدشته زیور آلات زنان را نقره و سکه های نقره ای تشکیل میداد . زنان سر ، پیشانی ، شقیقه ها ، گیسوان بافته شده ، گردن ، سینه ، انگشتان و بجولک پا را با زیور های نقره ای زینت میدادند . برای زینت این قسمت های بدن از زیور های نقره ای مانند : قبه ، گوشواره ، چمکلی، بازو بند ، کره (دست بند بزرگ و قطور استوانه ای که دو سر آن به هم وصل و توسط میله ای محکم میشد ) پایزیب و امثال آن استفاده مینمودند . همه این زیور ها از نقره و یا سکه های نقره ای که بنام غجیری (قاجاری سکه های نقره ای ضرب شده در زمان قاجار ها در ایران ) و روپیه های کابلی  ( سکه های نقره ای ضرب شده در دوران امیر شیر علی خان در کابل ) که بنامی « کلمه دار نیز یاد میگردد توسط زرگر های ماهر ساخته میشد. شاسان ذکر است که زرگر های شهر غزنی و ساخته های دست آنان نه تنها در ولایت غزنی بلکه در سراسر کشور بلند آوازه بوده است .صنایع دستی درصنایع دستی منطقه صنایع چوبی،پوستی،فلزی وپشمی بیشتر مورد استعمال دارد. صنایع چوبی ساختن دروازه وکلکین یوغ واسپار،صندوق چوبی چمچه چوبی سرپایی چوبی(کیروان)وامثال آن را در بر میگیرد .این صنعت بیشتر در ایام بیکاری،توسط مردان عملی می گردد.درصنایع فلزی نیز مردان سهم میگیرند وبیشتر به رفع نیاز های محلی می پردازند.چون بیل وکلند،زنجیرگل میخ برای  دروازه ،داس وتبر وتیشه ومانند آن.در صنایع پوستی میتوان از پوستین دوزی،دستکش،مسیح وریسمان یاد اور شد .این یک کار تخصصی وحرفوی است که توسط پوستین دوز ها صورت میگیرد.آنان تمام مراحل کاری را از گرفتن پوست گاو وگوسفند خود ،پروسس مینمایند که به صورت بسیار ابتدایی صورت میگیرد .اکنون با رواج یافتن چپن وپتو های پاکستانی که ارزان است،صنعت پوستین دوزی از رونق افتاده است.صنعت پشم که شامل ساختن گلم وسطرنجی،دستکش وجراب،شالکی وتکه های برک ونمد است،زنان بیشتر در تیرماه سال وپس از برداشت محصول مشغول میگردند.صنعت زرگری در شهر غزنی متمرکز است.آنان از نقره انواع زیور آلات زنانه ومردانه را با ظرافت وهنرمندی تمام میسازند که نه تنها در ولایت غزنی بلکه درسراسر کشور بلند آوازه بوده وخریدار دارد. در فعالیت های اقتصادی جامعه ، زنان برابر با مردان سهم داشته و دارند زنان علاوه از امور خانه چون  پختن غذا ، نگهداری اطفال ، کالا شویی ومدیریت خانه خانواده  در پرورش و نگهداشت مالداری نیز سهم به سزا دارند .علاوه بر این زنان  در صنایع دستی چندی مانند نخ ریسی ، گلم بافی ، سطرنجی بافی، شال  ودسترخوان بافی ، دستکش وجراب بافی ، سهم فعال داشته و دارند .این مصنوعات دستی بخش مهم از نیازمندی اهالی روستا را به ویژه درچند دهه پیش که راه های مواصلاتی به شکل کنونی نبود ،به نحو مطلوب بر آورده می ساخت .مگر در آن حد نبود  که  افزون بر رفع نیاز داخلی به شکل کالا به بازار عرضه گردد. این اجناس معمولا به درخواست شخصی نیازمند ودر زمانی که محصولات زراعتی برداشته میشد،تهیه می گردید. سوزن دوزی یکی از هنر ظریف و لطیفی که دختران از خورد سالی آنرا فرا می گیرند سوزن دوزی است .این هنر جایگاه با ارزشی در جامعه زنان  بیات ودر مجموع زنان دارد . هنر ظریف سوزن دوزی یا گلدوزی کاریست ظزیف ، مشکل ، خلاق و حوصله افزا . ماده خام این هنر تار،زرتار،گالک است که باسوزن وکرشنیل به روی تکه بافته میشود .سوزن دوزی دارای انواع مختلف است مانند خامک دوزی ، زرتار دوزی ، تار حساب ، ملیله دوزی ، کرشنیل بافی ، که هر کدام آن علاوه بر مهارت تخصص حوصله فروان نیز می طلبد سوزن دوزی کف آستین ، یخن ، پاچه زنان را زینت می دهد همچنان سر های چادر زنان نیز با کرشنیل بافته میشود .افزون براین با گالک  اشیای زینتی چون توپک برای تسبیح،گلو بند ،دستبند وامثال آن را می سازند (احسان پژوهش) 

35استفاده از زیورآلات مروج درمحلات برای تکمیل واقناع حس زیبا پسندی زنان ،باعث ترویج زینت الات نقره یی وگرمی بازار زرگری درولایت غزنی گردیده بود ،درادامه اشاره یی به این زیور زنان وبرخی صنایع محلی میگردد.زیور زنان زینت و زیور بخشی از زیبایی های خواست انسان به ویژه زنان را تشکیل داده و میدهد . در گدشته زیور آلات زنان را نقره و سکه های نقره ای تشکیل میداد . زنان سر ، پیشانی ، شقیقه ها ، گیسوان بافته شده ، گردن ، سینه ، انگشتان و بجولک پا را با زیور های نقره ای زینت میدادند . برای زینت این قسمت های بدن از زیور های نقره ای مانند : قبه ، گوشواره ، چمکلی، بازو بند ، کره (دست بند بزرگ و قطور استوانه ای که دو سر آن به هم وصل و توسط میله ای محکم میشد ) پایزیب و امثال آن استفاده مینمودند . همه این زیور ها از نقره و یا سکه های نقره ای که بنام غجیری (قاجاری سکه های نقره ای ضرب شده در زمان قاجار ها در ایران ) و روپیه های کابلی ( سکه های نقره ای ضرب شده در دوران امیر شیر علی خان در کابل ) که بنامی « کلمه دار نیز یاد میگردد توسط زرگر های ماهر ساخته میشد. شاسان ذکر است که زرگر های شهر غزنی و ساخته های دست آنان نه تنها در ولایت غزنی بلکه در سراسر کشور بلند آوازه بوده است .صنایع دستی درصنایع دستی منطقه صنایع چوبی،پوستی،فلزی وپشمی بیشتر مورد استعمال دارد. صنایع چوبی ساختن دروازه وکلکین یوغ واسپار،صندوق چوبی چمچه چوبی سرپایی چوبی(کیروان)وامثال آن را در بر میگیرد .این صنعت بیشتر در ایام بیکاری،توسط مردان عملی می گردد.درصنایع فلزی نیز مردان سهم میگیرند وبیشتر به رفع نیاز های محلی می پردازند.چون بیل وکلند،زنجیرگل میخ برای دروازه ،داس وتبر وتیشه ومانند آن.در صنایع پوستی میتوان از پوستین دوزی،دستکش،مسیح وریسمان یاد اور شد .این یک کار تخصصی وحرفوی است که توسط پوستین دوز ها صورت میگیرد.آنان تمام مراحل کاری را از گرفتن پوست گاو وگوسفند خود ،پروسس مینمایند که به صورت بسیار ابتدایی صورت میگیرد .اکنون با رواج یافتن چپن وپتو های پاکستانی که ارزان است،صنعت پوستین دوزی از رونق افتاده است.صنعت پشم که شامل ساختن گلم وسطرنجی،دستکش وجراب،شالکی وتکه های برک ونمد است،زنان بیشتر در تیرماه سال وپس از برداشت محصول مشغول میگردند.صنعت زرگری در شهر غزنی متمرکز است.آنان از نقره انواع زیور آلات زنانه ومردانه را با ظرافت وهنرمندی تمام میسازند که نه تنها در ولایت غزنی بلکه درسراسر کشور بلند آوازه بوده وخریدار دارد. در فعالیت های اقتصادی جامعه ، زنان برابر با مردان سهم داشته و دارند زنان علاوه از امور خانه چون پختن غذا ، نگهداری اطفال ، کالا شویی ومدیریت خانه خانواده در پرورش و نگهداشت مالداری نیز سهم به سزا دارند .علاوه بر این زنان در صنایع دستی چندی مانند نخ ریسی ، گلم بافی ، سطرنجی بافی، شال ودسترخوان بافی ، دستکش وجراب بافی ، سهم فعال داشته و دارند .این مصنوعات دستی بخش مهم از نیازمندی اهالی روستا را به ویژه درچند دهه پیش که راه های مواصلاتی به شکل کنونی نبود ،به نحو مطلوب بر آورده می ساخت .مگر در آن حد نبود که افزون بر رفع نیاز داخلی به شکل کالا به بازار عرضه گردد. این اجناس معمولا به درخواست شخصی نیازمند ودر زمانی که محصولات زراعتی برداشته میشد،تهیه می گردید. سوزن دوزی یکی از هنر ظریف و لطیفی که دختران از خورد سالی آنرا فرا می گیرند سوزن دوزی است .این هنر جایگاه با ارزشی در جامعه زنان بیات ودر مجموع زنان دارد . هنر ظریف سوزن دوزی یا گلدوزی کاریست ظزیف ، مشکل ، خلاق و حوصله افزا . ماده خام این هنر تار،زرتار،گالک است که باسوزن وکرشنیل به روی تکه بافته میشود .سوزن دوزی دارای انواع مختلف است مانند خامک دوزی ، زرتار دوزی ، تار حساب ، ملیله دوزی ، کرشنیل بافی ، که هر کدام آن علاوه بر مهارت تخصص حوصله فروان نیز می طلبد سوزن دوزی کف آستین ، یخن ، پاچه زنان را زینت می دهد همچنان سر های چادر زنان نیز با کرشنیل بافته میشود .افزون براین با گالک اشیای زینتی چون توپک برای تسبیح،گلو بند ،دستبند وامثال آن را می سازند (احسان پژوهش)

در صورتیکه پست با عنوان زیور زنان وصنایع دستی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.