روی خط خبر

منبع: naqshqadam
امتیاز: 5 5

بازی های بهاری از وبلاگ نقش قدم naqshqadam

بازی های بهاری

بخش 34 بازی های بهاری با گرم شدن هوا از نیمه دوم ماه حوت مقارن ایام بهار، بازی های گوناگونی اطفال،جوانان ونوجوانان را به میدان میکشانید.مانند سرجه رفتن ویخمالک زدن،قطه کان، توپ دنده بجل (شیغی) بازی چارمغز بازی ،تخم جنگی الک دولک  وبازی دیگر.اینک به بیان مختصر این بازی ها می پردازیمیخمالک  درآغاز ماه حوت که هوا گرمتر میشد وقشر بالای برف اب میگرفت ویک لایه نازکی یخ روی آن را میپوشانید که نمیگذاشت پاها دربرف فرو رود به "سرجه" ویخمالک زدن میرفتند .برای یخمالک شیب تپه ها محل مناسب بود ومعمولا از خانه با خود پطنوس ویا یک تخته چوب همواررا میاوردند .از نوک این شیب ها بالای پطنوس وتخته نشسته وآن را رها میکردند تا فرود آید.درآغار حرکت آهسته اما به تدریج سرعت میگرفت وفاصله صد تاصدو پنجاه متر را با سرعت طی میکردند.ودوباره از دامن تپه به قله آن میرفتند واین بازی را از سر میگرفتند .تا که مانده وذله میشدند وبخانه باز میگشتند.(الک دولک)برای این بازی بچه ها اولا به دوگروپ 4-5 نفری تقسیم وبرای آنکه کدام گروپ بازی را شروع کند شیر وخط ویا تروخشک می اندازند .درشیروخط یک نفر سکه فلزی را به کف دست گرفته وصدا میزند که بگویید که شیر وکی خط؟پس از انتخاب انرا به هوا پرتاب میکند.سکه درهوا دور خورده به زمین میافتد ویا یک توته سنگ همواررا به گرفته یک طرف ان را با کف دهان تر میکند ومانند سکه به هوا پرتاب میکند وهر روی سکه وسنک که دیده میشد همان گروپ بازی را شروع میکرد.اساس بازی الک دولک بر روی دو چوب است یکی بلندتر تقریباً بطول 75 سانتیمتر و دیگری کوچک و سبک تقریباً 12 الی 15 سانتیمتر، که اولی را دولک و دومی را الک می نامند و ترتیب بازی چنین است : یکی الک دولک سرسنگی است و آن چنین است که  دایره یی رسم میگردد ودرداخل آن دو توته سنگ به ارتفاع و فاصله معین از زمین انتخاب کرده ودر مرکز دایره قرار میدهند و الک را روی آن گذاشته ،سر دولک را زیر الک میگذارند و آن را با نوک دولک به هوا پرتاب میکنند و پس از پایین آمدن آن با دولک هرچه محکمتر به آن زده به طرف دسته بازیکنان مقابل میفرستند، و پس از آنکه الک بزمین افتاد یکی از دسته مقابل ، آن را به طرف دولک که در این هنگام از سنگ بطرف بازیکن بر روی زمین بطور مستقیم قرار دارد پرتاب میکند و میکوشد تا بدان برخورد نماید و در صورت اصابت یک نفر از حق بازی کردن محروم و بازنده محسوب میشود. قسم دیگر الک دولک سردستی است که مخصوص اطفال و کودکان است در این بازی الک را با دست به هوا پرتاب کرده ، با دولک به آن میزنند.تخم جنگییکی از رسم های خوب عید نوروز این بود که خانم های خانه تعدادی از تخم مرغهای خود را در آب می جوشاندند، تا خوب پخته شود  و روز نوروز آن رابه کودکانی  که صبح بدیدن شان می رفتند عیدی می دادند.کودکان به تمام خانه های قریه برای عیدی کردن میرفتند واز همه خانه ها عیدی دریافت میکردند.نیم چاشتی پس از تمام شدن خانه ها همه پسران  پیش روی قریه جمع می شدند و اولین سرگرمی آنها "تخم جنگی" بود بدین صورت که تخم مرغ ها را از سر به هم می زدند تخم مرغ هر که می شکست بازنده بود و نفر برنده تخم مرغ را می گرفت و می خورد.توپ دنده توپ دنده یک بازی جمعی است که بین دو گروپ صورت میگیرد.برای این بازی یکعدد چوب بدرازی 60-70 سانتی که به ان دنده گفته میشود  ویک عدد توپ نیاز است.دراوایل این توپ را از پشم گاو ویا توته های تکه های کهنه میساختند. بچه ها پشم گاو را ازطریق خیشاوه بدست میاوردند وسپس آن را کلوله نموده وباادرار گاو تر میکردند.ادرار ظاهرا خاصیت چسپندگی داشت آن قدر مقاوم بود که ضربات پیهم دنده چوب را تحمل میکرد.پسانها توپ های بادی را ازشهر خریداری وبکار می بردند.پیشا پیش دونفر کار بلد سرگروپ میشدند .سرگروپ هارا "میر"واعضا"بده"نامیده میشد.اعضا دو دو درحالیکه دست درگردن هم انداخته اند،باهم نزد میرها میرفتند ونام های مستعار که قبلا برخود نهاده بودند رابرزبان آورده میگفتند: میرامیرا الی.ومیرها پاسخ میدادند:سلی.سپس دو عضو میگفتند :کی گیرا سنگ،کی گیرا چوپ.ومیر ها یکی را انتخاب میکردند تاتعداد گروپ ها تکمیل میشد.نام های مستعار همان اشیای محسوس وملموس محل مانند: بیل وکلند،تیشه وتبر،اره وبرمه وامثال آن بود ،میدان توپ بازی تعیین وبا گذاشتن چند عدد سنگ نشانی میشد.ظول میدان 20-25 قدم بود وکسیکه نو بت خودرا گذشتانده بود ،خام میشد.او باید فاصله آغاز وانجام میدان را دویده ودوباره به جای اول برگردد.طرف مقابل میکوشید با توپ اورا بزند اگر توپ به اواصابت میکرد گروپ اش بازی را میباخت وجای گروپ ها تعویض میگردید.اگر اصابت نمیکرد ان عضو پخته میشد ودوباره درزدن توپ سهم میگرفت.شروع بازی  از طریق تروخشک تعیین وبازی آغاز میگردید.هرفرد سه بار حق زدن توب را داشت.به ترتیبی که دنده را در دست راست میگرفت وبا دست چپ توپ را به هوا می انداخت .حین پایین آمدن توپ با دنده محکم به توپ می زد .اعضاجانب مقابل میکوشید توپ را درهوا بقاپد.وآن را دوباره برمیگرداند.این بازی آنقدر هیجانی وپرتحرک ومملو از شور وشوق بود که نه تنها جوانان ونوجوانان بلکه میان سالان را نیز به میدان می کشانید وهمه را ساعت ها مصروف نگهمداشت.(احسان پ

بخش 34 بازی های بهاریبا گرم شدن هوا از نیمه دوم ماه حوت مقارن ایام بهار، بازی های گوناگونی اطفال،جوانان ونوجوانان را به میدان میکشانید.مانند سرجه رفتن ویخمالک زدن،قطه کان، توپ دنده بجل (شیغی) بازی چارمغز بازی ،تخم جنگی الک دولک وبازی دیگر.اینک به بیان مختصر این بازی ها می پردازیمیخمالک درآغاز ماه حوت که هوا گرمتر میشد وقشر بالای برف اب میگرفت ویک لایه نازکی یخ روی آن را میپوشانید که نمیگذاشت پاها دربرف فرو رود به "سرجه" ویخمالک زدن میرفتند .برای یخمالک شیب تپه ها محل مناسب بود ومعمولا از خانه با خود پطنوس ویا یک تخته چوب همواررا میاوردند .از نوک این شیب ها بالای پطنوس وتخته نشسته وآن را رها میکردند تا فرود آید.درآغار حرکت آهسته اما به تدریج سرعت میگرفت وفاصله صد تاصدو پنجاه متر را با سرعت طی میکردند.ودوباره از دامن تپه به قله آن میرفتند واین بازی را از سر میگرفتند .تا که مانده وذله میشدند وبخانه باز میگشتند.(الک دولک)برای این بازی بچه ها اولا به دوگروپ 4-5 نفری تقسیم وبرای آنکه کدام گروپ بازی را شروع کند شیر وخط ویا تروخشک می اندازند .درشیروخط یک نفر سکه فلزی را به کف دست گرفته وصدا میزند که بگویید که شیر وکی خط؟پس از انتخاب انرا به هوا پرتاب میکند.سکه درهوا دور خورده به زمین میافتد ویا یک توته سنگ همواررا به گرفته یک طرف ان را با کف دهان تر میکند ومانند سکه به هوا پرتاب میکند وهر روی سکه وسنک که دیده میشد همان گروپ بازی را شروع میکرد.اساس بازی الک دولک بر روی دو چوب است یکی بلندتر تقریباً بطول 75 سانتیمتر و دیگری کوچک و سبک تقریباً 12 الی 15 سانتیمتر، که اولی را دولک و دومی را الک می نامند و ترتیب بازی چنین است : یکی الک دولک سرسنگی است و آن چنین است که دایره یی رسم میگردد ودرداخل آن دو توته سنگ به ارتفاع و فاصله معین از زمین انتخاب کرده ودر مرکز دایره قرار میدهند و الک را روی آن گذاشته ،سر دولک را زیر الک میگذارند و آن را با نوک دولک به هوا پرتاب میکنند و پس از پایین آمدن آن با دولک هرچه محکمتر به آن زده به طرف دسته بازیکنان مقابل میفرستند، و پس از آنکه الک بزمین افتاد یکی از دسته مقابل ، آن را به طرف دولک که در این هنگام از سنگ بطرف بازیکن بر روی زمین بطور مستقیم قرار دارد پرتاب میکند و میکوشد تا بدان برخورد نماید و در صورت اصابت یک نفر از حق بازی کردن محروم و بازنده محسوب میشود. قسم دیگر الک دولک سردستی است که مخصوص اطفال و کودکان است در این بازی الک را با دست به هوا پرتاب کرده ، با دولک به آن میزنند.تخم جنگییکی از رسم های خوب عید نوروز این بود که خانم های خانه تعدادی از تخم مرغهای خود را در آب می جوشاندند، تا خوب پخته شود و روز نوروز آن رابه کودکانی که صبح بدیدن شان می رفتند عیدی می دادند.کودکان به تمام خانه های قریه برای عیدی کردن میرفتند واز همه خانه ها عیدی دریافت میکردند.نیم چاشتی پس از تمام شدن خانه ها همه پسران پیش روی قریه جمع می شدند و اولین سرگرمی آنها "تخم جنگی" بود بدین صورت که تخم مرغ ها را از سر به هم می زدند تخم مرغ هر که می شکست بازنده بود و نفر برنده تخم مرغ را می گرفت و می خورد.توپ دنده توپ دنده یک بازی جمعی است که بین دو گروپ صورت میگیرد.برای این بازی یکعدد چوب بدرازی 60-70 سانتی که به ان دنده گفته میشود ویک عدد توپ نیاز است.دراوایل این توپ را از پشم گاو ویا توته های تکه های کهنه میساختند. بچه ها پشم گاو را ازطریق خیشاوه بدست میاوردند وسپس آن را کلوله نموده وباادرار گاو تر میکردند.ادرار ظاهرا خاصیت چسپندگی داشت آن قدر مقاوم بود که ضربات پیهم دنده چوب را تحمل میکرد.پسانها توپ های بادی را ازشهر خریداری وبکار می بردند.پیشا پیش دونفر کار بلد سرگروپ میشدند .سرگروپ هارا "میر"واعضا"بده"نامیده میشد.اعضا دو دو درحالیکه دست درگردن هم انداخته اند،باهم نزد میرها میرفتند ونام های مستعار که قبلا برخود نهاده بودند رابرزبان آورده میگفتند: میرامیرا الی.ومیرها پاسخ میدادند:سلی.سپس دو عضو میگفتند :کی گیرا سنگ،کی گیرا چوپ.ومیر ها یکی را انتخاب میکردند تاتعداد گروپ ها تکمیل میشد.نام های مستعار همان اشیای محسوس وملموس محل مانند: بیل وکلند،تیشه وتبر،اره وبرمه وامثال آن بود ،میدان توپ بازی تعیین وبا گذاشتن چند عدد سنگ نشانی میشد.ظول میدان 20-25 قدم بود وکسیکه نو بت خودرا گذشتانده بود ،خام میشد.او باید فاصله آغاز وانجام میدان را دویده ودوباره به جای اول برگردد.طرف مقابل میکوشید با توپ اورا بزند اگر توپ به اواصابت میکرد گروپ اش بازی را میباخت وجای گروپ ها تعویض میگردید.اگر اصابت نمیکرد ان عضو پخته میشد ودوباره درزدن توپ سهم میگرفت.شروع بازی از طریق تروخشک تعیین وبازی آغاز میگردید.هرفرد سه بار حق زدن توب را داشت.به ترتیبی که دنده را در دست راست میگرفت وبا دست چپ توپ را به هوا می انداخت .حین پایین آمدن توپ با دنده محکم به توپ می زد .اعضاجانب مقابل میکوشید توپ را درهوا بقاپد.وآن را دوباره برمیگرداند.این بازی آنقدر هیجانی وپرتحرک ومملو از شور وشوق بود که نه تنها جوانان ونوجوانان بلکه میان سالان را نیز به میدان می کشانید وهمه را ساعت ها مصروف نگهمداشت.(احسان پ

در صورتیکه پست با عنوان بازی های بهاری دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.