روی خط خبر

منبع: naqshqadam
امتیاز: 5 5

نقش قدم از وبلاگ نقش قدم naqshqadam

نقش قدم

 33ادامه باورها وشگون ها گوریرسم بود که هنگام خشک سالی ویا امدن سیل ویا بروز امراض مردم نانی بنام "گوری "می پختند. این نان به شکل خاص پخته میشد . دریک محل پاک توده چوب انبار میکردند وآتش می افروختند ،بالای قوغ این اتش ذوغاله های بزرگ خمیر را می انداختند ورویش را با ذوغال ها وخاکستر می پوشانیدند.پس از مدتی   ذغاله ها پخته میشد وان را از زیر خاکستر میکشیدند.خاکستر ها را پاک میکردندوپس از دوعا برای رفع بلا ومصیبت آن را توته نموده برای همه تقسیم میکردند..باور داشتند که خداوند از انان رفع بلا مینماید. این  نان بسیار لذیذ وخوشمزه بود.مزاردرجغتو مانند مناطق دیگر زیارتگاه های وجود دارد که عوام برای زیارت وشفای بیماران وحل مشکلات خویش به ان جاها میروند.این زیارتگاه ها یا قبور سادات ویا هم درختان کهنسال اند .در دره گلبوری ارامگاه برخی سادات نیکنام ونیکو کارمانند  سید طهماس،سید ابراهیم،تنها خاک وسبز پوشان ویا ارامگاه (سید جعفر) مشهور به حاجی آغادر احمداومقبره محمود خان بیات در سر ترگن که نیای مشترک بسیاری از بیات های غزنی پنداشته میشود ،نیزمورد مراجعه این نیازمندان میباشد.در باره این مزار ها داستان های متعددی وجود دارد که حاکی از دفع بلا ومصیبت از مردم این مناطق میباشد.)احسان پژوهش)ادامه دارد

33ادامه باورها وشگون ها گوریرسم بود که هنگام خشک سالی ویا امدن سیل ویا بروز امراض مردم نانی بنام "گوری "می پختند. این نان به شکل خاص پخته میشد . دریک محل پاک توده چوب انبار میکردند وآتش می افروختند ،بالای قوغ این اتش ذوغاله های بزرگ خمیر را می انداختند ورویش را با ذوغال ها وخاکستر می پوشانیدند.پس از مدتی ذغاله ها پخته میشد وان را از زیر خاکستر میکشیدند.خاکستر ها را پاک میکردندوپس از دوعا برای رفع بلا ومصیبت آن را توته نموده برای همه تقسیم میکردند..باور داشتند که خداوند از انان رفع بلا مینماید. این نان بسیار لذیذ وخوشمزه بود.مزاردرجغتو مانند مناطق دیگر زیارتگاه های وجود دارد که عوام برای زیارت وشفای بیماران وحل مشکلات خویش به ان جاها میروند.این زیارتگاه ها یا قبور سادات ویا هم درختان کهنسال اند .در دره گلبوری ارامگاه برخی سادات نیکنام ونیکو کارمانند سید طهماس،سید ابراهیم،تنها خاک وسبز پوشان ویا ارامگاه (سید جعفر) مشهور به حاجی آغادر احمداومقبره محمود خان بیات در سر ترگن که نیای مشترک بسیاری از بیات های غزنی پنداشته میشود ،نیزمورد مراجعه این نیازمندان میباشد.در باره این مزار ها داستان های متعددی وجود دارد که حاکی از دفع بلا ومصیبت از مردم این مناطق میباشد.)احسان پژوهش)ادامه دارد

در صورتیکه پست با عنوان نقش قدم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.