روی خط خبر

منبع: naqshqadam
امتیاز: 5 5

فال وفال بینی از وبلاگ نقش قدم naqshqadam

فال وفال بینی

بخش30فال و فال بینی :در روستا ها و دهات غزنی مردم اعم از زن و مرد ، هنگام مواجه شدن با مشکلات نزد فالگیر میروند . این فالگیران در روستا ها ملا ها ، و یا کدام زن و مرد " هوشیار " است علت مراجعه به این ها اعتقاد مردم به عالم غیب است این دنیای غیب همه جا دور و پیش مارا احاطه کرده و از نتیجه کار آن در دل ما بیم ها و امید ها است .از میان انواع فال ها که بیشتر در دهات رواج دارد یکی هم استخاره است ، استخاره در واقع یک فال شرعی است و این نام بر بعضی انواع فال چون فال قرآن ، فال تسبیح اطلاق میگردد . در انواع استخاره نیت کردن و بجای آوردن طهارت و نماز توصیه شده است در استخاره با قرآن ، قرآن را می گشایند و از آیه و کلمه ای که در آغاز صفحه دست راست است خیر بودن و یا شر بودن را درمییابند .در استخاره با تسبیح نخست نیت کرده چشم را می بندند و بعد به اندازه ثلث دانه های تسبیح و یا کمتر از آن را در فاصله انگشتان دو دست خویش میگیرند . این مقدار دو دانه دو دانه طرح میکنند در آخر اگر یکدانه ماند علامت خیر میدانند و اگر دو دانه ماند علامت شر .باور مردم به جن ، پری و دیو ، مادر آل ، مرد آزمای ، جادو و جنبل ، دمبه داغ ، سحر و جادو نیز از عوامل مراجعه به فال و فالگیر است ، آنان تعوض باطل السحر و جادو را باطل و بی خطر می سازند . و با اوراد و دعا ها مراجعه کننده گان را " حصار " میگیرند که نه تنها سحر و جادو ، بلکه شمشیر و مرمی نیز نمیتواند از حصار عبور نموده به آنان صدمه بزند .فال های دیگر مانند فال " بلست "  ،  فال "  ناخن "  فال " غربان "  نیز رایج است ، در فال بلست فال گیر بعد از نیت ، دست چپ خود را از انتهای انگشت وسطی تا نزدیک شانه با " بلست " اندازه میگیرد و سپس برعکس از نزدیک شانه تا انتهای انگشت ، بر حسب آنکه آخرین بلست کوتاه تر و دراز تر از پیش برآید و یا برابر افتد حکم بر خیر بودن و شر بودن فال میکند .در فال انگشت که آنرا فال " ناخن " نیز میگویند فال گیر پس از نیت ، چشم ها را می بندد و دو دست خویش را از دو جانب در محاظ سینه به طور افقی در یک امتداد مقابل همدیگر پیش می آورد در صورتیکه نوک انگشت وسطی و یا ابهام هر دو دست بی هیچ انحراف به هم برخورد فال را نیک میدانند . در فال غربال پیر زنی فالگیر غربال را روی دست چپ قرار داده ، آنرا بین انگشتان و بازوی خویش به حرکت می اندازند این حرکت چهار بار تکرار میگردد و بعد غربال می ایستد آنگاه فال بین خیر بودن و یا شر بودن عملی را بیان میدارد . قابل یاد آوریست که فال وفال بینی با ایجاد وانکشاف معارف رسمی وکاهش سطح بیسوادی کم رنگ گردیده است وبازار آن روبه کساد است.آنچه درایجا آورده شده است،تصویری از این پدیده در چند دهه پیش است نه امروز.(احسان پژوهش)ادامه دارد

بخش30فال و فال بینی :در روستا ها و دهات غزنی مردم اعم از زن و مرد ، هنگام مواجه شدن با مشکلات نزد فالگیر میروند . این فالگیران در روستا ها ملا ها ، و یا کدام زن و مرد " هوشیار " است علت مراجعه به این ها اعتقاد مردم به عالم غیب است این دنیای غیب همه جا دور و پیش مارا احاطه کرده و از نتیجه کار آن در دل ما بیم ها و امید ها است .از میان انواع فال ها که بیشتر در دهات رواج دارد یکی هم استخاره است ، استخاره در واقع یک فال شرعی است و این نام بر بعضی انواع فال چون فال قرآن ، فال تسبیح اطلاق میگردد . در انواع استخاره نیت کردن و بجای آوردن طهارت و نماز توصیه شده است در استخاره با قرآن ، قرآن را می گشایند و از آیه و کلمه ای که در آغاز صفحه دست راست است خیر بودن و یا شر بودن را درمییابند .در استخاره با تسبیح نخست نیت کرده چشم را می بندند و بعد به اندازه ثلث دانه های تسبیح و یا کمتر از آن را در فاصله انگشتان دو دست خویش میگیرند . این مقدار دو دانه دو دانه طرح میکنند در آخر اگر یکدانه ماند علامت خیر میدانند و اگر دو دانه ماند علامت شر .باور مردم به جن ، پری و دیو ، مادر آل ، مرد آزمای ، جادو و جنبل ، دمبه داغ ، سحر و جادو نیز از عوامل مراجعه به فال و فالگیر است ، آنان تعوض باطل السحر و جادو را باطل و بی خطر می سازند . و با اوراد و دعا ها مراجعه کننده گان را " حصار " میگیرند که نه تنها سحر و جادو ، بلکه شمشیر و مرمی نیز نمیتواند از حصار عبور نموده به آنان صدمه بزند .فال های دیگر مانند فال " بلست " ، فال " ناخن " فال " غربان " نیز رایج است ، در فال بلست فال گیر بعد از نیت ، دست چپ خود را از انتهای انگشت وسطی تا نزدیک شانه با " بلست " اندازه میگیرد و سپس برعکس از نزدیک شانه تا انتهای انگشت ، بر حسب آنکه آخرین بلست کوتاه تر و دراز تر از پیش برآید و یا برابر افتد حکم بر خیر بودن و شر بودن فال میکند .در فال انگشت که آنرا فال " ناخن " نیز میگویند فال گیر پس از نیت ، چشم ها را می بندد و دو دست خویش را از دو جانب در محاظ سینه به طور افقی در یک امتداد مقابل همدیگر پیش می آورد در صورتیکه نوک انگشت وسطی و یا ابهام هر دو دست بی هیچ انحراف به هم برخورد فال را نیک میدانند . در فال غربال پیر زنی فالگیر غربال را روی دست چپ قرار داده ، آنرا بین انگشتان و بازوی خویش به حرکت می اندازند این حرکت چهار بار تکرار میگردد و بعد غربال می ایستد آنگاه فال بین خیر بودن و یا شر بودن عملی را بیان میدارد . قابل یاد آوریست که فال وفال بینی با ایجاد وانکشاف معارف رسمی وکاهش سطح بیسوادی کم رنگ گردیده است وبازار آن روبه کساد است.آنچه درایجا آورده شده است،تصویری از این پدیده در چند دهه پیش است نه امروز.(احسان پژوهش)ادامه دارد

در صورتیکه پست با عنوان فال وفال بینی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.