روی خط خبر

منبع: mymusicamir11
امتیاز: 5 5

Sina Derakhshande-Havasam Behet Hast :: My music از وبلاگ My music mymusicamir11

Sina Derakhshande-Havasam Behet Hast :: My music

شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم چه فرقی میکنه تو عاشقی یا خودم شاید باورت نشه من و تو مسافریم همین قشنگه که تا آخرش با هم بریم حواستم نباشه حواسم هست بهت به خاطر دلم جونمو میدم بهت حواستم نباشه حواسم هست بهت به خاطر دلم جونمو میدم بهت اصلا هرچی که بگی با شما که راه میام آخه من برای کی این همه کوتاه میام میگی حسودی میکنن حس خاصم به توئه توام کیف میکنی من حواسم به توئه حواستم نباشه حواسم هست بهت به خاطر دلم جونمو میدم بهت حواستم نباشه حواسم هست بهت به خاطر دلم جونمو میدم بهت

شاید باورت نشه ولی عاشقت شدمچه فرقی میکنه تو عاشقی یا خودمشاید باورت نشه من و تو مسافریمهمین قشنگه که تا آخرش با هم بریمحواستم نباشه حواسم هست بهتبه خاطر دلم جونمو میدم بهتحواستم نباشه حواسم هست بهتبه خاطر دلم جونمو میدم بهتاصلا هرچی که بگی با شما که راه میامآخه من برای کی این همه کوتاه میاممیگی حسودی میکنن حس خاصم به توئهتوام کیف میکنی من حواسم به توئهحواستم نباشه حواسم هست بهتبه خاطر دلم جونمو میدم بهتحواستم نباشه حواسم هست بهتبه خاطر دلم جونمو میدم بهت

در صورتیکه پست با عنوان Sina Derakhshande-Havasam Behet Hast :: My music دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.