روی خط خبر

منبع: mymusicamir11
امتیاز: 5 5

Tm Bax -Lazemi :: My music از وبلاگ My music mymusicamir11

Tm Bax -Lazemi :: My music

TM Bax Lazemami #TMBax تورو دیدم زدم قید سارا مونا و هنا قید همه دخترا  محو تو امشب فنام روانیتم من الان تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا قید همه دخترا محو تو امشب فنام روانیتم من الان Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی Ola mami  لازممی  لازممی مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من همه نگاهت میکنن یواشکی وقتی حواست نی من که پررو ام روی تو زومم انگار واسه منی پ نه پ لعنتی بدن و ساختی تو واسه چی رد دادم، رد دادم معتادتم و لازممی مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من تورو دیدم زدم قید سارا مونا و هنا قید همه دخترا  محو تو امشب فنام روانیتم من الان تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا قید همه دخترا محو تو امشب فنام روانیتم من الان برگردون بیتو Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی Ola mami بهم نگو چرا دنبالمی مال تو نیستم تو مالمی ایده آلی الان جلو پامی  نبین دور من پره تو لازممی Ola mami لازممی Ola mami مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من مهم نیست، چیتم و کیتم من تورو دیدم و الان روانیتم من Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی Ola mami لازممی Ola mami لازممی

🗣 TM Bax🎵 Lazemami#TMBaxتورو دیدم زدم قید سارا مونا و هناقید همه دخترا محو تو امشب فنامروانیتم من الانتورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعناقید همه دخترامحو تو امشب فنامروانیتم من الانOla mamiلازممیدورم پرهولی لازممیOla mami لازممی لازممیمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منهمه نگاهت میکنن یواشکیوقتی حواست نیمن که پررو ام روی تو زوممانگار واسه منیپ نه پ لعنتی بدن و ساختی تو واسه چیرد دادم، رد دادم معتادتم و لازممیمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منتورو دیدم زدم قید سارا مونا و هناقید همه دخترا محو تو امشب فنامروانیتم من الانتورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعناقید همه دخترامحو تو امشب فنامروانیتم من الانبرگردون بیتوOla mamiلازممیدورم پرهولی لازممیOla mamiبهم نگو چرا دنبالمیمال تو نیستم تو مالمیایده آلی الان جلو پامی نبین دور من پرهتو لازممیOla mamiلازممیOla mamiمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منمهم نیست، چیتم و کیتم منتورو دیدم و الان روانیتم منOla mamiلازممیدورم پرهولی لازممیOla mamiلازممیOla mamiلازممی

در صورتیکه پست با عنوان Tm Bax -Lazemi :: My music دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.