روی خط خبر

منبع: marefateyar
امتیاز: 5 5

مصرع مبهوت یار از وبلاگ معرفت حضرت باریتعالی marefateyar

مصرع مبهوت یار

یه عاشق مثلِ من ... مبهوتِ یاره " شاعر ؟ "******************یه عاشق مثلِ من مبهوت یارهیکی مثلِ تُ دو دلهُ و پشتِ دو دیواره یه عاشق مثلِ من عاشقِ فدا شدنیه عاشق مثلِ تو ، فکرِ جدا شدن یکی پشت غبارِ غزلاش ، که مقبوله ؟یکی یواشکی می گریه ، می خنده که قبوله یکی شبا چه راحت سر می زاره میخوابه یکی به یادِ یار پَر زده ، پُر تبُ پیچُ تابه یکی خیالش ، یه نفر ، بیاد کنارش بمونهیکی گذشته ی قشنگ ، با عشقِ جدیدی بتونه ؟ یکی یه گنجِ داره که پُر زحسِ ناب عاشقیهیکی دلش پره گلِ پاک و سفیدِ رازقیه ای که تو بالاییُ و از دلِ ماها خبر دارینشون بده راهمونو ، تو بر دلا اَثر داری حکیمِ محضیُ و ماها ، جاهلِ مطلقیم دیگهنشون بده ، تو کفش کی ، پُر از ریگه " یوسف " 

یه عاشق مثلِ من ... مبهوتِ یاره" شاعر ؟ "******************یه عاشق مثلِ من مبهوت یارهیکی مثلِ تُ دو دلهُ و پشتِ دو دیوارهیه عاشق مثلِ من عاشقِ فدا شدنیه عاشق مثلِ تو ، فکرِ جدا شدنیکی پشت غبارِ غزلاش ، که مقبوله ؟یکی یواشکی می گریه ، می خنده که قبولهیکی شبا چه راحت سر می زاره میخوابه یکی به یادِ یار پَر زده ، پُر تبُ پیچُ تابهیکی خیالش ، یه نفر ، بیاد کنارش بمونهیکی گذشته ی قشنگ ، با عشقِ جدیدی بتونه ؟یکی یه گنجِ داره که پُر زحسِ ناب عاشقیهیکی دلش پره گلِ پاک و سفیدِ رازقیهای که تو بالاییُ و از دلِ ماها خبر دارینشون بده راهمونو ، تو بر دلا اَثر داریحکیمِ محضیُ و ماها ، جاهلِ مطلقیم دیگهنشون بده ، تو کفش کی ، پُر از ریگه" یوسف "

در صورتیکه پست با عنوان مصرع مبهوت یار دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.