روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

آمدن یار از وبلاگ کلیبی koleybi

آمدن یار

شادباش ای دل غمگین که نگارآمده استموسم عاشقی و بوس وکنارآمده استبلبلان مست وغزلخوان وقناری هانیزباخبرگشته که ایام بهارآمده استسخن وعظ دگرگوش.وهب. پرنکندواعظ شهربگوئیدبه چه کارآمده است؟نامه ی هجر دراین صفحه بپایان آمدکه بسی منتظرش لیل ونهارآمده استرخت نوپوشم وپیشباز نگارم بروممگسی بین که به پیشباز شکارآمده استنغمه ی شرشرآب و گل وبلبل لب جویهرطرف بوی گل وصوت هزارآمده استدختران رقص کنان رطل گران آوردندسرخم رابگشائید.که یارآمده استساقیاآمدن یارمبارک بادتقدحی پرکن و می ده که نگارآمده است80/4/15میناب وهب رنجبر

شادباش ای دل غمگین که نگارآمده استموسم عاشقی و بوس وکنارآمده استبلبلان مست وغزلخوان وقناری هانیزباخبرگشته که ایام بهارآمده استسخن وعظ دگرگوش.وهب. پرنکندواعظ شهربگوئیدبه چه کارآمده است؟نامه ی هجر دراین صفحه بپایان آمدکه بسی منتظرش لیل ونهارآمده استرخت نوپوشم وپیشباز نگارم بروممگسی بین که به پیشباز شکارآمده استنغمه ی شرشرآب و گل وبلبل لب جویهرطرف بوی گل وصوت هزارآمده استدختران رقص کنان رطل گران آوردندسرخم رابگشائید.که یارآمده استساقیاآمدن یارمبارک بادتقدحی پرکن و می ده که نگارآمده است80/4/15میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان آمدن یار دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.