روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

کلیبی | ناز از وبلاگ کلیبی koleybi

کلیبی | ناز

توراصدنازیکجاآفریدندیقین بهردل ما آفریدندچنین حسن وجمالی که تو داریبدان بهرتماشاآفریدندکمان ابروان توگل نازبرای کشتن ماآفریدندچه دربیداری یادرعالم خوابتوراپیوسته باماآفریدندخیالت خواب راازما ربودهتورامانندروئیاآفریدندبرای بردن دل از دل ماتوراهمچون زلیخا آفریدندوهب.کی سرز اسرارت درآردتوراهمچون معما آفریدند74/5/8میناب وهب رنجبر 

توراصدنازیکجاآفریدندیقین بهردل ما آفریدندچنین حسن وجمالی که تو داریبدان بهرتماشاآفریدندکمان ابروان توگل نازبرای کشتن ماآفریدندچه دربیداری یادرعالم خوابتوراپیوسته باماآفریدندخیالت خواب راازما ربودهتورامانندروئیاآفریدندبرای بردن دل از دل ماتوراهمچون زلیخا آفریدندوهب.کی سرز اسرارت درآردتوراهمچون معما آفریدند74/5/8میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان کلیبی | ناز دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×