روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

رسم دیرینه از وبلاگ کلیبی koleybi

رسم دیرینه

برسم عادت دیرینه ای یاربیاپارابنه درخانه ی مابیاداولین روز ای گل نازمعطرکن درو کاشانه ی ماهنوزطعم شرابت مانده برلببیاپرکن زنوپیمانه ی مابیاوباصدای دلنشینتنوایی ده توبرآشیانه ی مابیاکه پنجره هرلحظه بازاستبیابگذرزپشت خانه ی مازپشت پنجره چون روزدیرینتسلی ده دل دیوانه ی مادوسه سالیست بعدازرفتن توپرستوپرزده ازلانه ی ماپرستورابیارو رام ماکنکه دیروقتیست نخورده دانه ی مازشمع روی توای دلبرجانقراری نیست درپروانه ی ماوهب.راانتظارت کشت جانابیارونق بده ویرانه ی مامیناب:وهب رنجبر

برسم عادت دیرینه ای یاربیاپارابنه درخانه ی مابیاداولین روز ای گل نازمعطرکن درو کاشانه ی ماهنوزطعم شرابت مانده برلببیاپرکن زنوپیمانه ی مابیاوباصدای دلنشینتنوایی ده توبرآشیانه ی مابیاکه پنجره هرلحظه بازاستبیابگذرزپشت خانه ی مازپشت پنجره چون روزدیرینتسلی ده دل دیوانه ی مادوسه سالیست بعدازرفتن توپرستوپرزده ازلانه ی ماپرستورابیارو رام ماکنکه دیروقتیست نخورده دانه ی مازشمع روی توای دلبرجانقراری نیست درپروانه ی ماوهب.راانتظارت کشت جانابیارونق بده ویرانه ی مامیناب:وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان رسم دیرینه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.