روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

دیرآشنا از وبلاگ کلیبی koleybi

دیرآشنا

بیادتو ای یاردیرآشناخودم را ازین جابه آنجازدمبرای تماشای آن روی ماهدلم رابه عمق نماشازدمنشاندم من این عشق در قلب خودواز هرچه دوستی همه وازدمبه امیدصیددل پاک تودلم رابه ژرفای دریازدمتواحساس ازمن گرفتی ولی.من آستین احساس بالازدمتوچون واردقلب پاکم شدیکلاس دل خویش برپازدمبیادلب سرخ میگون تودلم رابه سرخی مینازدمچویوسف فتادم به زندان غمکه دست ردی برزلیخازدمچواسپندسوختم به هرمجمریبه آتش خودم بی مهابازدممن ازآتش چشم توسوختمبه آتش خودم راسراپازدموهب.سیل اشکش زهرسوروانخودم رابه امواج دریازدم75/10/10میناب وهب رنجبر

بیادتو ای یاردیرآشناخودم را ازین جابه آنجازدمبرای تماشای آن روی ماهدلم رابه عمق نماشازدمنشاندم من این عشق در قلب خودواز هرچه دوستی همه وازدمبه امیدصیددل پاک تودلم رابه ژرفای دریازدمتواحساس ازمن گرفتی ولی.من آستین احساس بالازدمتوچون واردقلب پاکم شدیکلاس دل خویش برپازدمبیادلب سرخ میگون تودلم رابه سرخی مینازدمچویوسف فتادم به زندان غمکه دست ردی برزلیخازدمچواسپندسوختم به هرمجمریبه آتش خودم بی مهابازدممن ازآتش چشم توسوختمبه آتش خودم راسراپازدموهب.سیل اشکش زهرسوروانخودم رابه امواج دریازدم75/10/10میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان دیرآشنا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×