روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

خاطر از وبلاگ کلیبی koleybi

خاطر

چگونه شادباشدخاطرمنکه باغیری نشسته دلبرمنازین عشق ووفا ومهربانینمی دانی چه آمدبرسرمنچگونه ازخیالش گردم آزادکه دایم نقش بسته دربرمنکنون باخاطراتش طی شود عمرپرست ازخاطراتش دفترمن(وهب)آمدبپاشدآب  ودانهپریدازپشت بامم خاطرمن74/7/9جاسک وهب رنجبر

چگونه شادباشدخاطرمنکه باغیری نشسته دلبرمنازین عشق ووفا ومهربانینمی دانی چه آمدبرسرمنچگونه ازخیالش گردم آزادکه دایم نقش بسته دربرمنکنون باخاطراتش طی شود عمرپرست ازخاطراتش دفترمن(وهب)آمدبپاشدآب ودانهپریدازپشت بامم خاطرمن74/7/9جاسک وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان خاطر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.