روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

سوختم از وبلاگ کلیبی koleybi

سوختم

دروصف شهیدعزیزسردارپاسدارعابس رنجبر که درحین رزمایش درجزیره ی هنگام هلیکوپترایشان دچارنقص فنی میشود.وآتش میگیرد.شهیدبزرگوارباوجوداینکه درآستانه درب خروجی قراردارد.به معنای واقعی ایثارمیکندوتانیرهایش راپیاده نکرده خودپیاده نمی شودتاهلیکوپترمنفجر میشود دو روزی دربیمارستان تهران تحت مداواقرارمی گیردودست آخربه خیل یاران شهیدش می پیوندد.این شعریک روزقبل ازشهادت ایشان سروده شده ومداح اهل بیت جناب سرهنگ احمدی پناه همین شعردرتشییع پیکرمطهرشهیدمدیحه نمودند:سوختم درآتش عشقت سراپاسوختمهمچوپروانهدرآتش بی مهابا سوختمجای حاشانیست جانبازی وعشق بازی مادرچنان روزعیانی من هویداسوختمرمزپیروزی این مانور.مابودیم وبسدرکنارموجی ازآب.من بدریاسوختمکس نبودآبی بر این آتش بریزد یکدمیباچنین وصفی من ازپنهان وپیداسوختمسرعشقم رادر این راه خدامیداندمن به عشق یوسفم همچون زلیخاسوختم(من ملک بوده وفردوس برین جایم بود)همچومرغی حبس.من درتوردنیاسوختمسوختن آزادی ام بود ازقفس ای دوستانمن به عشق حضرت حق.پورمولاسوختملاله گون شدتنگه ی هرمز بروزحادثهمن بهمراه توای عابس درآنجاسوختمای(وهب)باهردودستت دامن عابس بگیرچون که مرحم ازکفم رفت.بی مداواسوختم75/9/15میناب وهب رنجبر

دروصف شهیدعزیزسردارپاسدارعابس رنجبر که درحین رزمایش درجزیره ی هنگام هلیکوپترایشان دچارنقص فنی میشود.وآتش میگیرد.شهیدبزرگوارباوجوداینکه درآستانه درب خروجی قراردارد.به معنای واقعی ایثارمیکندوتانیرهایش راپیاده نکرده خودپیاده نمی شودتاهلیکوپترمنفجر میشود دو روزی دربیمارستان تهران تحت مداواقرارمی گیردودست آخربه خیل یاران شهیدش می پیوندد.این شعریک روزقبل ازشهادت ایشان سروده شده ومداح اهل بیت جناب سرهنگ احمدی پناه همین شعردرتشییع پیکرمطهرشهیدمدیحه نمودند:سوختم درآتش عشقت سراپاسوختمهمچوپروانهدرآتش بی مهابا سوختمجای حاشانیست جانبازی وعشق بازی مادرچنان روزعیانی من هویداسوختمرمزپیروزی این مانور.مابودیم وبسدرکنارموجی ازآب.من بدریاسوختمکس نبودآبی بر این آتش بریزد یکدمیباچنین وصفی من ازپنهان وپیداسوختمسرعشقم رادر این راه خدامیداندمن به عشق یوسفم همچون زلیخاسوختم(من ملک بوده وفردوس برین جایم بود)همچومرغی حبس.من درتوردنیاسوختمسوختن آزادی ام بود ازقفس ای دوستانمن به عشق حضرت حق.پورمولاسوختملاله گون شدتنگه ی هرمز بروزحادثهمن بهمراه توای عابس درآنجاسوختمای(وهب)باهردودستت دامن عابس بگیرچون که مرحم ازکفم رفت.بی مداواسوختم75/9/15میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان سوختم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.