روی خط خبر

  • kimiayejan
  • تاملی بر غیر خارج از تصور بودن..

منبع: kimiayejan
امتیاز: 5 5

تاملی بر غیر خارج از تصور بودن.. از وبلاگ نفس عمییق.. kimiayejan

تاملی بر غیر خارج از تصور بودن..

در به کار گیری فهم خود شهامت داشته باش+دکتر ابراهیمی دینانی در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی دربارهٔ ترس از اندیشیدن می نویسد:کسانی که در اندیشیدن، خطر می بینند، باید توجه داشته باشند که اگر در اندیشیدن احتمال خطر وجود دارد در «نیاندیشیدن» خطر سقوط در ورطه حماقت و نادانی، قطعی و تردید ناپذیر است. ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: «دست بکش و بیاندیش» حل مساله ترس از اندیشیدن یکی از مقدمات فهم فلسفی و عمیق است.تاریخ ما را هر لحظه با مساله تازه ای روبرو می سازد و برای روبرو شدن با مسئله جدید، باید از نو اندیشید. زیرا بدون اندیشه یا مسئله جدید پیش نمی آید و تاریخ متوقف می ماند یا اینکه انسان در برابر آنچه آن را نمی شناسد، هویت خویش را از دست می دهد. انسان وقتی در نقش یک اندیشمند ظاهر می شود، غیر از آن فردی است که نمی اندیشد و تنها از محیط خود اثر می پذیرد.  + هر چند مبحث فوق یک قانون کلی در تمام ابعاد تجربی است...  اما داشتم با خود فکر میکردم حتی به نوع تصور ما از علو مالهی نیز مرتبط است  همین یک ساعت پیش بود بحث خارج از تصور بودن نهر های اب روان برای اعراب بدوی را با دوستی  در میان گذاشتیم و اندکی تفکر..نیز هم++ حال چه ؟!اعراب این زمان که برهوت دبی را به مجلل ترین و  مدرن ترین شهر جهان بدل  کرده تصورشاز بهشت برین چگونه است..آیا خارج از تصور است+++ بر می گردم به زمان کودکی..با خود زمزمه میکردم: وما زمین وهر هر چه در ان است را در شش روز افریدیمو به این فکر میکردم در اسمان هفتم حتما کره ای وجود دارد که در ان شش روز ش برابر کل زمان خقلت زمین وهر چه د ران است..و ان عرش الهی است..تصورم این بودآن زمان قابل تصور نبود..اینک که با تلسکوپ های فوق مدرن مشخص است زمین ارزنی ست در کهکشان راه شیریو راه شیر نیز ارزنی در کل کائنات...یا وقتی فکر میکردم چگونه دو فرشته هر انچه خوب وبد را ثبت ضبط مینند وچگونه خدا بر هر چه ادمی میکند اگاه استو بعد ها دیدم هرچه دوستم ان طرف دنیا انجام میداد را هم زمان..در کسری از صدم ثانیه من میتوانم ببنیم بشنومو کودک من تصور ی از کودکی اش نداشت..فیلم هایش را میگذارم میگویم ببین..می خندد ------------  بحث قابل تصور  بودن با زمان.. رفع می شود+ رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند

در به کار گیری فهم خود شهامت داشته باش+دکتر ابراهیمی دینانی در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی دربارهٔ ترس از اندیشیدن می نویسد:کسانی که در اندیشیدن، خطر می بینند، باید توجه داشته باشند که اگر در اندیشیدن احتمال خطر وجود دارد در «نیاندیشیدن» خطر سقوط در ورطه حماقت و نادانی، قطعی و تردید ناپذیر است. ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: «دست بکش و بیاندیش» حل مساله ترس از اندیشیدن یکی از مقدمات فهم فلسفی و عمیق است.تاریخ ما را هر لحظه با مساله تازه ای روبرو می سازد و برای روبرو شدن با مسئله جدید، باید از نو اندیشید. زیرا بدون اندیشه یا مسئله جدید پیش نمی آید و تاریخ متوقف می ماند یا اینکه انسان در برابر آنچه آن را نمی شناسد، هویت خویش را از دست می دهد. انسان وقتی در نقش یک اندیشمند ظاهر می شود، غیر از آن فردی است که نمی اندیشد و تنها از محیط خود اثر می پذیرد.+ هر چند مبحث فوق یک قانون کلی در تمام ابعاد تجربی است... اما داشتم با خود فکر میکردم حتی به نوع تصور ما از علو مالهی نیز مرتبط است همین یک ساعت پیش بود بحث خارج از تصور بودن نهر های اب روان برای اعراب بدوی را با دوستی در میان گذاشتیم و اندکی تفکر..نیز هم++ حال چه ؟!اعراب این زمان که برهوت دبی را به مجلل ترین و مدرن ترین شهر جهان بدل کرده تصورشاز بهشت برین چگونه است..آیا خارج از تصور است+++ بر می گردم به زمان کودکی..با خود زمزمه میکردم: وما زمین وهر هر چه در ان است را در شش روز افریدیمو به این فکر میکردم در اسمان هفتم حتما کره ای وجود دارد که در ان شش روز ش برابر کل زمان خقلت زمین وهر چه د ران است..و ان عرش الهی است..تصورم این بودآن زمان قابل تصور نبود..اینک که با تلسکوپ های فوق مدرن مشخص است زمین ارزنی ست در کهکشان راه شیریو راه شیر نیز ارزنی در کل کائنات...یا وقتی فکر میکردم چگونه دو فرشته هر انچه خوب وبد را ثبت ضبط مینند وچگونه خدا بر هر چه ادمی میکند اگاه استو بعد ها دیدم هرچه دوستم ان طرف دنیا انجام میداد را هم زمان..در کسری از صدم ثانیه من میتوانم ببنیم بشنومو کودک من تصور ی از کودکی اش نداشت..فیلم هایش را میگذارم میگویم ببین..می خندد------------ بحث قابل تصور بودن با زمان.. رفع می شود+ رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند

در صورتیکه پست با عنوان تاملی بر غیر خارج از تصور بودن.. دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.