روی خط خبر

منبع: kimiayejan
امتیاز: 5 5

بازم نفس از وبلاگ نفس عمییق.. kimiayejan

بازم نفس

نفس خود را کش جهان را زنده کنخواجه را کشته ست او را بنده کنمدعی گاو نفس توست هینخویشتن را خواجه کرده ست و مهینآن کشندهٔ گاو عقل توست روبر کشنده گاو تن منکر مشوعقل اسیرست و همی خواهد ز حقروزی بی رنج و نعمت بر طبقروزی بی رنج او موقوف چیستآنکه بکشد گاو را کاصل بدی ستنفس گوید چون کشی تو گاو منز آنکه گاو نفس باشد نقش تنخواجه زادهٔ عقل مانده بی نوانفس خونی خواجه گشت و پیشوا + مثنوی معنوی..د 3

نفس خود را کش جهان را زنده کنخواجه را کشته ست او را بنده کنمدعی گاو نفس توست هینخویشتن را خواجه کرده ست و مهینآن کشندهٔ گاو عقل توست روبر کشنده گاو تن منکر مشوعقل اسیرست و همی خواهد ز حقروزی بی رنج و نعمت بر طبقروزی بی رنج او موقوف چیستآنکه بکشد گاو را کاصل بدی ستنفس گوید چون کشی تو گاو منز آنکه گاو نفس باشد نقش تنخواجه زادهٔ عقل مانده بی نوانفس خونی خواجه گشت و پیشوا+ مثنوی معنوی..د 3

در صورتیکه پست با عنوان بازم نفس دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.