روی خط خبر

منبع: kianaabdolmaleki
امتیاز: 5 5

نامه ای به عشق از وبلاگ دلی رو به دنیا kianaabdolmaleki

نامه ای به عشق

همراه همیشگی من!   مطمئن باش هرگز پیش نخواهد آمد که دانسته تو را بیازارم یا به خشم آورمهر گز پیش نخواهد آمدهر آنچه تو را بیازارد مطمئن باش مرا پیش از تو به افسردگی میکشاند. و مطمئن باش چنان میروم که بدانم _به دقت_چه چیز ها این زمان تو را زخم میزنندتا از این پس نیز تو را نادانسته نیز نیازارمما باید درست شویم.ما باید تغییر کنیم ...ما باید کامل شویم... 

همراه همیشگی من!مطمئن باش هرگز پیش نخواهد آمد که دانسته تو را بیازارم یا به خشم آورمهر گز پیش نخواهد آمدهر آنچه تو را بیازارد مطمئن باش مرا پیش از تو به افسردگی میکشاند.و مطمئن باش چنان میروم که بدانم _به دقت_چه چیز ها این زمان تو را زخم میزنندتا از این پس نیز تو را نادانسته نیز نیازارمما باید درست شویم.ما باید تغییر کنیم ...ما باید کامل شویم...

در صورتیکه پست با عنوان نامه ای به عشق دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.