روی خط خبر

  • just
  • خدا نگهدار توست ...

منبع: just
امتیاز: 5 5

خدا نگهدار توست ... از وبلاگ پا به پای فراموشی ... just

خدا نگهدار توست ...

نگاه هاي عاشقانه، کار منچشمان بي فروغ براي توست، مي دانمبي قراري ها ،کارمندستان سرد براي توست، مي دانمگريه هاي شبانه ،کار منروياهاي شبانه براي توست، مي دانمچشم انتظاري ها ،کار منفاصله وترديد براي توست، مي دانمماندن و اميد داشتن ، کار منخدا نگهدار توست ،مي دانم...

نگاه های عاشقانه، کار منچشمان بی فروغ برای توست، می دانمبی قراری ها ،کارمندستان سرد برای توست، می دانمگریه های شبانه ،کار منرویاهای شبانه برای توست، می دانمچشم انتظاری ها ،کار منفاصله وتردید برای توست، می دانمماندن و امید داشتن ، کار منخدا نگهدار توست ،می دانم...

در صورتیکه پست با عنوان خدا نگهدار توست ... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.