روی خط خبر

منبع: jomenevisi
امتیاز: 5 5

جمعه سیصد و سی و سوم: حریت از وبلاگ | جمعه نویسی | jomenevisi

جمعه سیصد و سی و سوم: حریت

333مولای من سلام ...دستان ِتمنای ما به سوی خلق گشوده است. رزق را می پنداریم که صاحب کار میدهد، نان هم از مشتری می رسد، مرهم دل درمانده هم از فلان شنوا، رتق و فتق نیازهای روزمره هم از دکان دار و رفیق و همسر. درد که می رسد آلام خود را به دردودل تسکین میدهیم، ناامیدی که می رسد، امیدمان به فلانی و بهمانی است. بارها و بارها به این و آن می گوییم اگر تو نبودی چه می کردیم؟ این را از تو دارم، آن را از تو دارم و... آقاجانممیدانم که خداوند ما عوام را به مسامحه و اغماض می نگرد، از باب رحمت و نه عدالت و دقت. والا ما کجا و توحید کجا؟ اگر باور کنیم، تمنای تایید از این و آن خلاف ایاک نستعین استاگر باور کنیم، انتظار جبران از این و ان، خلاف ایاک نستعین است.اگر باور کنیم، دل بستن به همدردی و همراهی و فلان و بهان، خلاف ایاک نستعین است.اگر باور کنیم، اتکا به تمجید و تشویق همگان، خلاف ایاک نستعین است. اگر باور کنیم، جلب ترحم و مهرطلبی از دوست و آشنا، خلاف ایاک نستعین است. اگر باور کنیم، مکر و حیله و حتی احقاق حقوق خود از راه باطل، خلاف ایاک نستعین است.اگر باور کنیم تمام آنچه از همگان سر می زند، دست اوست که از آستین این و آن بیرون آمدهآنگاه است که به خدمت یک سلطان در خواهیم آمد، کسب رضایت یک نفر معیارمان خواهد بود و خود را به یک محور تطبیق خواهیم داد و آنگاه است که از بند این و آن رها خواهیم بود و این حقیقت حریت است. حضرت صاحبحال که میدانیم، حریت مقصدی است که جاده آن «ایاک نستعین» است، ما را به مقام «میتوانیم» نائل فرمایید. آنگونه که ایاک نعبد و ایاک نستعین را نه به لفظ در نمازی از سر عادت، بلکه به همت از زندگی با قصد بچشیم و تجربه کنیم. رزق بفرمایید از سبوی ایاک نستعین، شرب مدامی روزی ما شود که مانند پاندول ساعت میان امیال این و آن، تاب نخوریمجناب ِجانجمعه سیصد و سی و سوم مقارن با بیست و سوم فروردین نود و هشت به زیارت سیدالکریم گذشت. بعد از سالها قصور و دوری، فرصت زیارت و عرض ادب فراهم شد. امروز بنا بود که جمعه ای تلخ باشد که به عنایت شما در امانیم. امان ما را دوام عنایت فرمایید 

333مولای من سلام ...دستان ِتمنای ما به سوی خلق گشوده است. رزق را می پنداریم که صاحب کار میدهد، نان هم از مشتری می رسد، مرهم دل درمانده هم از فلان شنوا، رتق و فتق نیازهای روزمره هم از دکان دار و رفیق و همسر. درد که می رسد آلام خود را به دردودل تسکین میدهیم، ناامیدی که می رسد، امیدمان به فلانی و بهمانی است. بارها و بارها به این و آن می گوییم اگر تو نبودی چه می کردیم؟ این را از تو دارم، آن را از تو دارم و... آقاجانممیدانم که خداوند ما عوام را به مسامحه و اغماض می نگرد، از باب رحمت و نه عدالت و دقت. والا ما کجا و توحید کجا؟ اگر باور کنیم، تمنای تایید از این و آن خلاف ایاک نستعین استاگر باور کنیم، انتظار جبران از این و ان، خلاف ایاک نستعین است.اگر باور کنیم، دل بستن به همدردی و همراهی و فلان و بهان، خلاف ایاک نستعین است.اگر باور کنیم، اتکا به تمجید و تشویق همگان، خلاف ایاک نستعین است. اگر باور کنیم، جلب ترحم و مهرطلبی از دوست و آشنا، خلاف ایاک نستعین است. اگر باور کنیم، مکر و حیله و حتی احقاق حقوق خود از راه باطل، خلاف ایاک نستعین است.اگر باور کنیم تمام آنچه از همگان سر می زند، دست اوست که از آستین این و آن بیرون آمدهآنگاه است که به خدمت یک سلطان در خواهیم آمد، کسب رضایت یک نفر معیارمان خواهد بود و خود را به یک محور تطبیق خواهیم داد و آنگاه است که از بند این و آن رها خواهیم بود و این حقیقت حریت است. حضرت صاحبحال که میدانیم، حریت مقصدی است که جاده آن «ایاک نستعین» است، ما را به مقام «میتوانیم» نائل فرمایید. آنگونه که ایاک نعبد و ایاک نستعین را نه به لفظ در نمازی از سر عادت، بلکه به همت از زندگی با قصد بچشیم و تجربه کنیم. رزق بفرمایید از سبوی ایاک نستعین، شرب مدامی روزی ما شود که مانند پاندول ساعت میان امیال این و آن، تاب نخوریمجناب ِجانجمعه سیصد و سی و سوم مقارن با بیست و سوم فروردین نود و هشت به زیارت سیدالکریم گذشت. بعد از سالها قصور و دوری، فرصت زیارت و عرض ادب فراهم شد. امروز بنا بود که جمعه ای تلخ باشد که به عنایت شما در امانیم. امان ما را دوام عنایت فرمایید

در صورتیکه پست با عنوان جمعه سیصد و سی و سوم: حریت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.