روی خط خبر

  • irandocx
  • تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word :: ایران داکیومنت

منبع: irandocx
امتیاز: 5 5

تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word :: ایران داکیومنت از وبلاگ ایران داکیومنت irandocx

تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word :: ایران داکیومنت

تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوترتعداد صفحات : 9چکیده مقاله: خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می باشند، تقسی مم ی شوند ب.ا توجه به اهمیت خوشه بندی وکاربردهای مختلف، دراین مقاله یکبررسی میان مدت زمان خوشه بندی فازی ونق شه خود سازمانده ارائه شده است ب.ر ای این منظور به تشریح الگوریتم خوشه بندی فازی Fuzzy c-mean )s FCMو نقشه خودسازماندهSelf organizing map )s SOMمی پردازیم.که با ترکیب الگوریتم خوشه بندی برپایه روابط فازی , وخوشه بندی با نقشه های خودسازمانده عملکرد این دو الگوریتم بر اساس مدت زمان پاسخ دهی نسبت به خوشه بندی دیتاها, موردمقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و زمان خوشه بندی فازی عملکرد بهتری نسبت به نقشه خودسازمانده با داده های دوبعدی رانشان می دهد . دانلود این فایل

تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل ورد تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود نداردبخشی از متن تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word : سال انتشار : 1394نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوترتعداد صفحات : 9چکیده مقاله: خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابهیکدیگر می باشند، تقسی مم ی شوند ب.ا توجه به اهمیت خوشه بندی وکاربردهای مختلف، دراین مقاله یکبررسی میان مدت زمان خوشه بندی فازی ونق شه خود سازمانده ارائه شده است ب.ر ای این منظور به تشریح الگوریتم خوشه بندی فازی Fuzzy c-mean )s FCMو نقشه خودسازماندهSelf organizing map )s SOMمی پردازیم.که با ترکیب الگوریتم خوشه بندی برپایه روابط فازی , وخوشه بندی با نقشه های خودسازمانده عملکرد این دو الگوریتم بر اساس مدت زمان پاسخ دهی نسبت به خوشه بندی دیتاها, موردمقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و زمان خوشه بندی فازی عملکرد بهتری نسبت به نقشه خودسازمانده با داده های دوبعدی رانشان می دهد .

در صورتیکه پست با عنوان تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم خوشه بندی فازی FCM با خوشه بندی نقشه خودساز مانده SOM در word :: ایران داکیومنت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×