و پاییز تمام شد 

زمستانم ب سر رسید

اما دل من اخرش قصه اش رسید

قصه ای بس تلخ و غم انگیز 

و دلم اخرینش را نوشت 

و در صندپقش گذاشت 

و فقل درد را زد 

ک یادش برود 

اما این دل 

باز هوای تو میکند گاه گاه فقل درد را میشکند 

و باز کتاب تو را تا فراموشی مرور میکند

چ دلیست این دل 

و چ قصه ایست نام تو 

...