روی خط خبر

  • hosna79
  • دل به خدا بسپار ... :: آرامش با خدا

منبع: hosna79
امتیاز: 5 5

دل به خدا بسپار ... :: آرامش با خدا از وبلاگ آرامش با خدا hosna79

دل به خدا بسپار ... :: آرامش با خدا

دل به خدا بسپار که شانه به شانه ات حرکت می کند و مراقب است از هجوم رگبار ناملایمات. دل به خدا بسپار تا آسمان پاک قلبت ستاره باران شود و زمین سبز وجودت گل افشان. دل به خدا بسپار که نمو کند شاخه ی کوچک حقیقت در قلبت و آنگاه سترگ شود و به بلندای کوه ها به پهنای تمامی دشت ها و سرسبزی چمنزارها. دل به خدا بسپار تا در نهایت به مهمانی او روی در ضیافتی بزرگ و باشکوه و جاودان در سرزمین برین. دل به خدا بسپار و تمامی تردیدها را به دور بیفکن...!

دل به خدا بسپارکه شانه به شانه ات حرکت می کندو مراقب است از هجوم رگبار ناملایمات.دل به خدا بسپارتا آسمان پاک قلبتستاره باران شودو زمین سبز وجودتگل افشان.دل به خدا بسپارکه نمو کند شاخه ی کوچکحقیقت در قلبتو آنگاه سترگ شودو به بلندای کوه هابه پهنای تمامی دشت ها و سرسبزی چمنزارها.دل به خدا بسپارتا در نهایت به مهمانیاو روی در ضیافتی بزرگ و باشکوه و جاوداندر سرزمین برین.دل به خدا بسپارو تمامی تردیدها را به دور بیفکن...!

در صورتیکه پست با عنوان دل به خدا بسپار ... :: آرامش با خدا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.