روی خط خبر

  • hosna79
  • عشق ... :: آرامش با خدا

منبع: hosna79
امتیاز: 5 5

عشق ... :: آرامش با خدا از وبلاگ آرامش با خدا hosna79

عشق ... :: آرامش با خدا

عشق؛ اتفاق نیست که با آمدن و رفتن ها از چشم بیافتد عشق ، تویی ! وجودت که عشق باشد می بخشی تمامِ مهربانیت را حالا اینکه بی حرمتی می کنند با نامِ عشق  حالا اینکه تفاوتِ آغوش و بوسه هایِ عاشقانه را نمی فهمند ، حالا اینکه تو عاشق بوده ای و عاشقی کرده ای و ندیدند ، ... عشق؛ باز هم همان عشق است مثلِ خدا که ما بی مِهر می شویم ... ما فراموشش می کنیم ما نمی بینیم دستانِ نوازشگرش را اما او باز هم خدایی می کند باز هم دلش برایِ خنده هایِ ما تنگ می شود ..

عشق؛ اتفاق نیستکه با آمدن و رفتن هااز چشم بیافتدعشق ، تویی !وجودت که عشق باشدمی بخشی تمامِ مهربانیت راحالا اینکه بی حرمتی می کنندبا نامِ عشق حالا اینکه تفاوتِ آغوش و بوسه هایِ عاشقانه را نمی فهمند ،حالا اینکه تو عاشق بوده ای و عاشقی کرده ایو ندیدند ، ...عشق؛ باز هم همان عشق استمثلِ خداکه ما بی مِهر می شویم ...ما فراموشش می کنیمما نمی بینیم دستانِ نوازشگرش رااما او باز هم خدایی می کندباز هم دلش برایِ خنده هایِ ماتنگ می شود ..

در صورتیکه پست با عنوان عشق ... :: آرامش با خدا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.