روی خط خبر

  • heeva
  • دوباره حالی چنین ام آرزوست... :: چرک نویس هیوا

منبع: heeva
امتیاز: 5 5

دوباره حالی چنین ام آرزوست... :: چرک نویس هیوا از وبلاگ چرک نویس هیوا heeva

دوباره حالی چنین ام آرزوست... :: چرک نویس هیوا

دوباره حالی چنین ام آرزوست...

زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماندشاید این حسرت بیهوده که بر دل داریشعله گرمی امید تو را، خواهد کشتزندگی درک همین اکنون استزندگی شوق رسیدن به همانفردایی است، که نخواهد آمدتو نه در دیروزی، و نه در فرداییظرف امروز، پر از بودن توستشاید این خنده که امروز، دریغش کردیآخرین فرصت همراهی با، امید استزندگی یاد غریبی است که در سینه خاکبه جا می ماند...

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان دوباره حالی چنین ام آرزوست... :: چرک نویس هیوا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.