روی خط خبر

  • heeva
  • به راه بادیه رفتن... :: چرک نویس هیوا

منبع: heeva
امتیاز: 5 5

به راه بادیه رفتن... :: چرک نویس هیوا از وبلاگ چرک نویس هیوا heeva

به راه بادیه رفتن... :: چرک نویس هیوا

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماندشاید این حسرت بیهوده که بر دل داریشعله گرمی امید تو را، خواهد کشتزندگی درک همین اکنون استزندگی شوق رسیدن به همانفردایی است، که نخواهد آمدتو نه در دیروزی، و نه در فرداییظرف امروز، پر از بودن توستشاید این خنده که امروز، دریغش کردیآخرین فرصت همراهی با، امید استزندگی یاد غریبی است که در سینه خاکبه جا می ماند...

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان به راه بادیه رفتن... :: چرک نویس هیوا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.