روی خط خبر

  • heeva
  • سالها رفت و هنوز... :: چرک نویس هیوا

منبع: heeva
امتیاز: 5 5

سالها رفت و هنوز... :: چرک نویس هیوا از وبلاگ چرک نویس هیوا heeva

سالها رفت و هنوز... :: چرک نویس هیوا

سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره عشق چه ها می خواهی صبح تا نیمه ی شب منتظری همه جا می نگری گاه با ماه سخن می گویی گاه با رهگذران خبر گمشده ای می جویی راستی گمشده ات کیست؟کجاست؟ صدفی در دریا است؟ نوری از روزنه فرداهاست؟ یا خدایی است که از روز ازل پنهان است؟ بارها آمد و رفت بارها انسان شد وبشر هیچ ندانست که بود خود اوهم به یقین آگه نیست چون نمی داند کیست چون ندانست کجاست چون ندارد خبر از خود که خداست … قیصر امین پور

سالها رفت و هنوزیک نفر نیست بپرسد از منکه تو از پنجره عشق چه ها می خواهیصبح تا نیمه ی شب منتظریهمه جا می نگریگاه با ماه سخن می گوییگاه با رهگذرانخبر گمشده ای می جوییراستی گمشده ات کیست؟کجاست؟صدفی در دریا است؟نوری از روزنه فرداهاست؟یا خدایی است که از روز ازل پنهان است؟بارها آمد و رفتبارها انسان شدوبشر هیچ ندانست که بودخود اوهم به یقین آگه نیستچون نمی داند کیستچون ندانست کجاست چون ندارد خبر از خود که خداست …قیصر امین پور

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان سالها رفت و هنوز... :: چرک نویس هیوا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.