روی خط خبر

  • girl4
  • رویای قصر صورتی - اینده

منبع: girl4
امتیاز: 5 5

رویای قصر صورتی - اینده از وبلاگ رویای قصر صورتی girl4

رویای قصر صورتی - اینده

افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند ، به ما دانش ! . . . شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟! برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،..! انتظارات همیشه صدمه زننده هستند … . . . آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد ؛ و برای چگونه زندگی کردن به دانش … ! . . . هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . .

افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند ، به ما دانش ! . . . شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟! برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،..! انتظارات همیشه صدمه زننده هستند … . . . آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد ؛ و برای چگونه زندگی کردن به دانش … ! . . . هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . .

در صورتیکه پست با عنوان رویای قصر صورتی - اینده دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.