روی خط خبر

  • ehyagareasr
  • احــیــاگـــر عـــصـــر - فـــضــیلــت تــســـبــیــحـــات اربـــعــه....

منبع: ehyagareasr
امتیاز: 5 5

احــیــاگـــر عـــصـــر - فـــضــیلــت تــســـبــیــحـــات اربـــعــه.... از وبلاگ احــیــاگـــر عـــصـــر ehyagareasr

احــیــاگـــر عـــصـــر - فـــضــیلــت تــســـبــیــحـــات اربـــعــه....

خواندن تسبيحات اربعه است،چنان‏كه شيخ طوسى و ابن بابويه‏ و حميرى به سندهاى صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده‏اند:روزى حضرت رسالت‏پناه به اصحاب خود فرمود اگر آنچه از جامه‏ها و ظرفها داريد جمع كنيد،و بر روى هم گذاريد،آيا به آسمان مى‏رسد؟گفتند:نه يا رسول اللّه،فرمود:مى‏خواهيد به شما چيزى بياموزم كه ريش‏اش در زمين،و شاخه‏هايش در آسمان است؟گفتند:آرى يا رسول اللّه،حضرت فرمود:پس‏ از هر نماز سى‏بار بگوييد:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر كه پايه‏هاى اينها در زمين،و شاخه‏هايشان در آسمان است،و از آدمى دور مى‏سازد:زير آوارماندن،غرق‏شدن،سوختن،در چاه افتادن،دريدن درندگان،مردن‏ به مرگهاى دردناك،و هربلايى را كه در آن روز از آسمان فرود مى‏آيد،و اينهايند باقيات صالحات كه حق تعالى در قران‏ فرموده است.و به سندهاى صحيح ديگر،از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده:هركه اين تسبيحات را پس از هر نماز واجب،چهل مرتبه بخواند،پيش از آن‏كه از جاى نماز برخيزد هر حاجتى كه از خدا بخواهد روا مى‏گردد.و به سند صحيح از حضرت‏ صادق عليه السّلام روايت شده:هركه پس از نماز واجب سى مرتبه سبحان اللّه بگويد،بر بدنش گناهى نماند جز آن‏كه بريزد.و در حديث صحيح ديگرى از آن حضرت روايت شده:ذكر كثير،كه حق تعالى در كلام مجيد مدح كرده،اين است كه پس از هر نماز واجب سى مرتبه سبحان اللّه بگويد.و قطب راوندى روايت كرده:حضرت امير مؤمنان عليه السّلام به براء بن عازب‏ فرمود:مى‏خواهى تو را به امرى دلالت كنم،كه چون بجا آرى،به حقّ و راستى دوست خدا باشى؟عرضه داشت آرى، فرمود:پس از هر نماز هر يك از تسبيحات اربعه را ده مرتبه بگو،چون انجام دهى،هزار بلا در دنيا از تو دور شود،كه يكى از آنها ارتداد در دين مى‏باشد،و هزار درجه در آخرت براى تو ذخيره مى‏كنند،كه يكى از آنها قرار گرفتن در جوار حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله است.يازدهم: كلينى به سند حسن،از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده:هركه پس از نماز واجب سه مرتبه بگويد:يا مَنْ يَفْعَلُ ما يَشآءُ وَ لايَفْعَلُ ما يَشآءُ اَحَدٌ غَيْرُهُ اى كسى‏كه آنچه بخواهد انجام مى‏دهد،و كسى جز او و آنچه را كه بخواهد انجام نمى‏دهد.هر حاجت كه بخواهد روا مى‏شود.

خواندن تسبیحات اربعه است،چنان‏كه شیخ طوسى و ابن بابویه‏ و حمیرى به سندهاى صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روایت كرده‏اند:روزى حضرت رسالت‏پناه به اصحاب خود فرمود اگر آنچه از جامه‏ها و ظرفها دارید جمع كنید،و بر روى هم گذارید،آیا به آسمان مى‏رسد؟گفتند:نه یا رسول اللّه،فرمود:مى‏خواهید به شما چیزى بیاموزم كه ریش‏اش در زمین،و شاخه‏هایش در آسمان است؟گفتند:آرى یا رسول اللّه،حضرت فرمود:پس‏ از هر نماز سى‏بار بگویید:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر كه پایه‏هاى اینها در زمین،و شاخه‏هایشان در آسمان است،و از آدمى دور مى‏سازد:زیر آوارماندن،غرق‏شدن،سوختن،در چاه افتادن،دریدن درندگان،مردن‏ به مرگهاى دردناك،و هربلایى را كه در آن روز از آسمان فرود مى‏آید،و اینهایند باقیات صالحات كه حق تعالى در قران‏ فرموده است.و به سندهاى صحیح دیگر،از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده:هركه این تسبیحات را پس از هر نماز واجب،چهل مرتبه بخواند،پیش از آن‏كه از جاى نماز برخیزد هر حاجتى كه از خدا بخواهد روا مى‏گردد.و به سند صحیح از حضرت‏ صادق علیه السّلام روایت شده:هركه پس از نماز واجب سى مرتبه سبحان اللّه بگوید،بر بدنش گناهى نماند جز آن‏كه بریزد.و در حدیث صحیح دیگرى از آن حضرت روایت شده:ذكر كثیر،كه حق تعالى در كلام مجید مدح كرده،این است كه پس از هر نماز واجب سى مرتبه سبحان اللّه بگوید.و قطب راوندى روایت كرده:حضرت امیر مؤمنان علیه السّلام به براء بن عازب‏ فرمود:مى‏خواهى تو را به امرى دلالت كنم،كه چون بجا آرى،به حقّ و راستى دوست خدا باشى؟عرضه داشت آرى، فرمود:پس از هر نماز هر یك از تسبیحات اربعه را ده مرتبه بگو،چون انجام دهى،هزار بلا در دنیا از تو دور شود،كه یكى از آنها ارتداد در دین مى‏باشد،و هزار درجه در آخرت براى تو ذخیره مى‏كنند،كه یكى از آنها قرار گرفتن در جوار حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله است.یازدهم: كلینى به سند حسن،از حضرت صادق علیه السّلام روایت كرده:هركه پس از نماز واجب سه مرتبه بگوید:یا مَنْ یَفْعَلُ ما یَشآءُ وَ لایَفْعَلُ ما یَشآءُ اَحَدٌ غَیْرُهُ اى كسى‏كه آنچه بخواهد انجام مى‏دهد،و كسى جز او و آنچه را كه بخواهد انجام نمى‏دهد.هر حاجت كه بخواهد روا مى‏شود.

در صورتیکه پست با عنوان احــیــاگـــر عـــصـــر - فـــضــیلــت تــســـبــیــحـــات اربـــعــه.... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×