روی خط خبر

منبع: chot90
امتیاز: 5 5

رهایی از وبلاگ میکروب های chot ارشد chot90

رهایی

امروز صبح که بیدار شدم برم سرکار یه حس عجیب داشتم.  alt="" border="0" /> همسرم نیگام کرد و پرسید خوبی؟؟؟ زل زدم بهش alt="" border="0" /> خیلی حس آشنایی بود مال اونوقتایی که دانشجو بودم اونوقتایی که از مدرسه میدویدم سمت خونه اونوقتایی که قرار بود بریم مسافرت جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون alt="" border="0" /> آررررررررررررررررررررره من آزاد شدم دیگه نه از بیکار شدن میترسیدم  نه نگران کار و ... بودم همسرم نگران شده بود که داد زدم آررررررررررررررررررررررررررررررررره خودشه من آزاد شدم سرم و گرفتم بالا و گفتم تموم شد من دیگه واسه کسی کار نمیکنم میفهمییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من آزاد شدم میدونی الان میخوام برم روزای آخر کاریمو خودم باشم دیگه نقابمو برمیدارم و هرکی اذیتم کنه از ترس زندگیم سکوت نمیکنم میرم سرش داد میزنم تا خففففففففه شن آخ جوون بذار بدونن با کی همکار بودن تا الان بخاطر زندگیم بخاطر همسرم و عشقم سکوت میکردم یه تو سری خور الان این منم alt="" border="0" /> تو ماشین از اول تا محل کارم آهنگ گذاشتم و رقصیدم قیافه های خسته و آروم بقیه تو خیابون و میدیدم و داد میزدم آزاد شدم alt="" border="0" /> اومدم سرکار اول پذیرش و دیدم و همکارم که اونجا نشسته بود مثه همیشه گفت سلام خوبی؟ اما اینبار من داد زدم عالیییییییییییییم چی شده؟ استفا دادی؟ alt="" border="0" /> تعجب کردم؟ اونم اسیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ alt="" border="0" /> آررررررررررررررررررررررررررررره از این زندان دارم فرار میکنم بعدی که همیشه اذیتم میکرد منتظر بود سلام کنم. کوچکتر ازمنه اما همه اول باید به اون سلام کنند  منتظرش گذاشتم تا خودش سلام کرد منم یکم خودم و مشغول نشون دادم و گفتم آخرش فهمیدی من ازت بزرگترم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ alt="" border="0" /> بعد رفتم تو حسابداری آقای اونجا نشسته بود قرار دادمو بهش نشون دادم و گفتم  فکر کنم یادت رفته من متاهلم این قرار داد و بعد از 8ماه بهم دادی و توش نوشتی کارشناس و مجرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخماشو کرد تو هم گفت باشه درستش میکنم آرررررررررررررررررررررررره یکم به بقیه احترام قائل باشید alt="" border="0" /> اومدم بیرون ریز خندیدم رفتم تو ازمایشگاه همه دستگاه ها و وسایل کاری که خودم راهشون انداختم کارایی که تموم کردم و خوب بودن نمونه ها  alt="" border="0" /> خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عاشقتم alt="" border="0" />

امروز صبح که بیدار شدم برم سرکار یه حس عجیب داشتم. همسرم نیگام کرد و پرسید خوبی؟؟؟ زل زدم بهشخیلی حس آشنایی بودمال اونوقتایی که دانشجو بودماونوقتایی که از مدرسه میدویدم سمت خونهاونوقتایی که قرار بود بریم مسافرتجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونآرررررررررررررررررررررهمن آزاد شدمدیگه نه از بیکار شدن میترسیدم نه نگران کار و ... بودمهمسرم نگران شده بود که داد زدمآررررررررررررررررررررررررررررررررره خودشه من آزاد شدمسرم و گرفتم بالا و گفتم تموم شدمن دیگه واسه کسی کار نمیکنممیفهمییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من آزاد شدم میدونی الان میخوام برم روزای آخر کاریمو خودم باشمدیگه نقابمو برمیدارم و هرکی اذیتم کنه از ترس زندگیم سکوت نمیکنممیرم سرش داد میزنم تا خففففففففه شنآخ جوونبذار بدونن با کی همکار بودنتا الان بخاطر زندگیم بخاطر همسرم و عشقم سکوت میکردمیه تو سری خورالان این منمتو ماشین از اول تا محل کارم آهنگ گذاشتم و رقصیدم قیافه های خسته و آروم بقیه تو خیابون و میدیدم و داد میزدم آزاد شدماومدم سرکار اول پذیرش و دیدم و همکارم که اونجا نشسته بود مثه همیشه گفت سلام خوبی؟اما اینبار من داد زدم عالیییییییییییییمچی شده؟ استفا دادی؟تعجب کردم؟ اونم اسیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آرررررررررررررررررررررررررررررهاز این زندان دارم فرار میکنمبعدی که همیشه اذیتم میکرد منتظر بود سلام کنم. کوچکتر ازمنه اما همه اول باید به اون سلام کنند منتظرش گذاشتم تا خودش سلام کرد منم یکم خودم و مشغول نشون دادم و گفتم آخرش فهمیدی من ازت بزرگترم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد رفتم تو حسابداریآقای اونجا نشسته بود قرار دادمو بهش نشون دادم و گفتم فکر کنم یادت رفته من متاهلم این قرار داد و بعد از 8ماه بهم دادی و توش نوشتی کارشناس و مجرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اخماشو کرد تو هم گفت باشه درستش میکنمآرررررررررررررررررررررررره یکم به بقیه احترام قائل باشیداومدم بیرون ریز خندیدمرفتم تو ازمایشگاه همه دستگاه ها و وسایل کاری که خودم راهشون انداختمکارایی که تموم کردم و خوب بودننمونه ها بعد نگاهمو ازشون گرفتم و گفتم برید پیکارتونخدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عاشقتم

در صورتیکه پست با عنوان رهایی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.