روی خط خبر

منبع: butterfly8
امتیاز: 5 5

قاب زندگی از وبلاگ انقلاب علیه خود butterfly8

قاب زندگی

در ساعتی از این نیمه شبه خوشبخت، که مخصوص خداست، از غذایی که روزی امکرده میخورم. به رسم " سحری"چایی و خرما روی میز است. لباس های شسته شده ی نیمه مرطوب را پهن کرده امو در تاریکی روشنیه این اتاق، در خانه ای که ما چند نفر در آن نفس می کشیم،- من ، گل ها و سه ماهی- " سرسپرده"ی اندی گوش می کنیم. یادم میاد از کوچه که رد می شدم، به خانه ها نگاه می کردم،خانه های اعیان نشین !یک نفر را در طبقه ی شاید هشتم دیدم که در تراس داشت سیگار می کشید.او با آن کارگری که با لباس های کهنه کنار خیابان ایستاده بود ، وجه اشتراک داشت.هر دو سیگار می کشیدند. عطر نوشت:هنوز گیرنده ی هدایا رو پیدا نکردم، جز یک دختر بچه ی کار، که دستبند را به  دست نحیفش  پوشاندم.برق چشماش ستاره ای شد تو قلبم.//همه ی نوشته هام یهویی نوشته میشه. بدون فکر و بدون ویرایش. رود به سنگ نیاز داره    

در ساعتی از این نیمه شبه خوشبخت، که مخصوص خداست، از غذایی که روزی امکرده میخورم. به رسم " سحری"چایی و خرما روی میز است. لباس های شسته شده ی نیمه مرطوب را پهن کرده امو در تاریکی روشنیه این اتاق، در خانه ای که ما چند نفر در آن نفس می کشیم،- من ، گل ها و سه ماهی- " سرسپرده"ی اندی گوش می کنیم.یادم میاد از کوچه که رد می شدم، به خانه ها نگاه می کردم،خانه های اعیان نشین !یک نفر را در طبقه ی شاید هشتم دیدم که در تراس داشت سیگار می کشید.او با آن کارگری که با لباس های کهنه کنار خیابان ایستاده بود ، وجه اشتراک داشت.هر دو سیگار می کشیدند.عطر نوشت:هنوز گیرنده ی هدایا رو پیدا نکردم، جز یک دختر بچه ی کار، که دستبند را به دست نحیفش پوشاندم.برق چشماش ستاره ای شد تو قلبم.//همه ی نوشته هام یهویی نوشته میشه. بدون فکر و بدون ویرایش. رود به سنگ نیاز داره

در صورتیکه پست با عنوان قاب زندگی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.