روی خط خبر

  • avare
  • 725 :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

منبع: avare
امتیاز: 5 5

725 :: آسِمـــــان می‌نویســـد... از وبلاگ آسِمـــــان می‌نویســـد... avare

725 :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

هیچ کاری خرکاری تر از ترجمه وجود نداره از ظهر قبل از ناهار نشستم تازه الان تمومش کردم اونم کلی اذیت شدم توی این گرما با گرمای لپ تاپ روی پام پشت سر هم هی ترجمه واسه چندر غاز عین خر کار کن عین الاغ دستمزد بگیر

هیچ کاری خرکاری تر از ترجمه وجود ندارهاز ظهر قبل از ناهار نشستم تازه الان تمومش کردماونم کلی اذیت شدمتوی این گرمابا گرمای لپ تاپ روی پامپشت سر همهی ترجمهواسه چندر غازعین خر کار کنعین الاغ دستمزد بگیر

در صورتیکه پست با عنوان 725 :: آسِمـــــان می‌نویســـد... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.