روی خط خبر

  • avare
  • 721 :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

منبع: avare
امتیاز: 5 5

721 :: آسِمـــــان می‌نویســـد... از وبلاگ آسِمـــــان می‌نویســـد... avare

721 :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

از چهارشنبه جوجه اینا اینجا بودن حوصله هیچی و هیچکسی رو ندارم امروز رفتنی اینقدر اشک ریخت و ضجه زد که خدا میدونه تا وقتی که ماشین سر خیابون بپیچه هم اسم منو داد میزد :( جیگرم ریش شد باباشم کلی یُبس بازی درآورد نمیدونم چرا کلا اینجا که میان یُبس میشه خونه خودشونم گهگاهی یُبسه ولی فعلا ناراحنم حموم باید برم شامم هنوز نخوردم دیگه باید بشینم یه برنامه ای واسه زندگیم بریزم عصری ف زنگ زد منو به شهر دانشگاهی دعوت کرد، الکی پاشم که برم صبجم زودتر پاشم چه ابروهایی دارم من

از چهارشنبه جوجه اینا اینجا بودنحوصله هیچی و هیچکسی رو ندارمامروز رفتنی اینقدر اشک ریخت و ضجه زد که خدا میدونهتا وقتی که ماشین سر خیابون بپیچه هم اسم منو داد میزد :(جیگرم ریش شدباباشم کلی یُبس بازی درآورد نمیدونم چراکلا اینجا که میان یُبس میشهخونه خودشونم گهگاهی یُبسهولی فعلا ناراحنمحموم باید برمشامم هنوز نخوردمدیگه باید بشینم یه برنامه ای واسه زندگیم بریزمعصری ف زنگ زد منو به شهر دانشگاهی دعوت کرد، الکیپاشم که برم صبجم زودتر پاشمچه ابروهایی دارم من

در صورتیکه پست با عنوان 721 :: آسِمـــــان می‌نویســـد... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.