روی خط خبر

  • avare
  • ۷۱۹ :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

منبع: avare
امتیاز: 5 5

۷۱۹ :: آسِمـــــان می‌نویســـد... از وبلاگ آسِمـــــان می‌نویســـد... avare

۷۱۹ :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

*دستام بوی قرمه سبزی میده از فردا تا ۲-۳ روز که قرمه سبزی تموم شه تمامی امحا و احشا و اعضا و جوارح و حتی جیشمم بوی قرمه سبزی خواهد گرفت ** با این قیافه ای که من داشتم و این جوشایی که رو صورتم سبز شدن  و اون ابروهای پاچه ای که ساختم واسه خودم بیشتر بهم میخوره ۱۶ سالم باشه و یه نوجوون بدبخت تنها در حال گذر از بحران بلوغ تا هر چیز دیگه ای کی پاشم برم آرایشگاه؟

*دستام بوی قرمه سبزی میدهاز فردا تا ۲-۳ روز که قرمه سبزی تموم شه تمامی امحا و احشا و اعضا و جوارح و حتی جیشمم بوی قرمه سبزی خواهد گرفت** با این قیافه ای که من داشتمو این جوشایی که رو صورتم سبز شدن و اون ابروهای پاچه ای که ساختم واسه خودمبیشتر بهم میخوره ۱۶ سالم باشهو یه نوجوون بدبخت تنها در حال گذر از بحران بلوغ تا هر چیز دیگه ایکی پاشم برم آرایشگاه؟

در صورتیکه پست با عنوان ۷۱۹ :: آسِمـــــان می‌نویســـد... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.