روی خط خبر

منبع: anoosha96
امتیاز: 5 5

بانوداریم تابانو از وبلاگ انجمن نویسندگان و شاعران ایران (انوشا) anoosha96

بانوداریم تابانو

دراين نامه من وخامه برآنيم.......سخن ازبانوي ايران بـــــرانيمزاحوالات وازحسن وكمالش.......بگوئيم اندكي دروصـف حالشازاين قصه مرادم آن زنانند......كه جان شوي خـودبرلب رسانندولي زنهاي پاك وخوب ايران......كه بامعبــــود خـودبستندپيمانبه هرجاهرمكان بسيارباشند........به عزت شوي خودرايارباشندولي هستندقشري هم به غايت........تب مدكرده برآنهاســـرايتچودورچرخ بروفق مراداست......گشوده پرسوارابـــــروباداستمكانيزه شده چون كارمنزل......فراغت گشته ازايــن كــارحاصلزبسكه تاسحرمهواره بيند......دوچشــــمش آلبالوگيــلاس چيــنـدتمدن دارومدخواه وبروزاست....پي كيف وكلاه دسـت دوزاستتمام فكـــــراومهــواره ومـــد.....نبـــــوده بهتـــــرازايـــن كارلابدتتوكرده دوابـــــروي كماني........نمانده اصل ابرورانشانــــــــــينموده رنگ گيسواستخواني..............تودرتفسیر آن عاجز بمانيدماغي راكه زيبابودوبي عيب.......عمل كرده پي الــــهام ازغيبتناسب دردماغ ورخ نمانده.......زبس ژل زيرپوست خود نشاندهدوچشمان سياه وآتش افروز....به لنزي گشته پرخون وپرازسوزخدالعنت كندبرآن رضاخان......كه دامن زد به بي قيدي درايرانچودرتركيه ديدش لعبتي را....خوش آمدحضرتش بي غيرتي رامرام ضددين وشوم لائيك........چوساعت درمخ اوكردتيك تيكخلاصه خان بكندازرونقابش..........نمايان گشت سيماي خرابشزن شاهي مسلمان شيعه مسلك.......به انظارآمدش مانندلك لكببين بدبختي ايرانيان را................تماشاكن تواوضاع زمان راتمدن راكه ماآغازكرديم................به علم ومعرفت دربازكرديمهمين كشوركه مهدعلم باشد..........دياردين وعشق وحلم باشدبه مابااين همه عزت مداري.......شهنشاهان شدنداسباب خواريفرنگخواهان مدي نوآفريدند......حجاب وپرده وحرمت دريدندچوزرق وبرق شهرغرب دیدند.........دوپا در فاضلاب آن پریدندراهاکن( مشدلی)خلق خدارا. ........توراه راست رو ، آنها خطا را 

دراین نامه من وخامه برآنیم.......سخن ازبانوی ایران بـــــرانیمزاحوالات وازحسن وكمالش.......بگوئیم اندكی دروصـف حالشازاین قصه مرادم آن زنانند......كه جان شوی خـودبرلب رسانندولی زنهای پاك وخوب ایران......كه بامعبــــود خـودبستندپیمانبه هرجاهرمكان بسیارباشند........به عزت شوی خودرایارباشندولی هستندقشری هم به غایت........تب مدكرده برآنهاســـرایتچودورچرخ بروفق مراداست......گشوده پرسوارابـــــروباداستمكانیزه شده چون كارمنزل......فراغت گشته ازایــن كــارحاصلزبسكه تاسحرمهواره بیند......دوچشــــمش آلبالوگیــلاس چیــنـدتمدن دارومدخواه وبروزاست....پی كیف وكلاه دسـت دوزاستتمام فكـــــراومهــواره ومـــد.....نبـــــوده بهتـــــرازایـــن كارلابدتتوكرده دوابـــــروی كمانی........نمانده اصل ابرورانشانــــــــــینموده رنگ گیسواستخوانی..............تودرتفسیر آن عاجز بمانیدماغی راكه زیبابودوبی عیب.......عمل كرده پی الــــهام ازغیبتناسب دردماغ ورخ نمانده.......زبس ژل زیرپوست خود نشاندهدوچشمان سیاه وآتش افروز....به لنزی گشته پرخون وپرازسوزخدالعنت كندبرآن رضاخان......كه دامن زد به بی قیدی درایرانچودرتركیه دیدش لعبتی را....خوش آمدحضرتش بی غیرتی رامرام ضددین وشوم لائیك........چوساعت درمخ اوكردتیك تیكخلاصه خان بكندازرونقابش..........نمایان گشت سیمای خرابشزن شاهی مسلمان شیعه مسلك.......به انظارآمدش مانندلك لكببین بدبختی ایرانیان را................تماشاكن تواوضاع زمان راتمدن راكه ماآغازكردیم................به علم ومعرفت دربازكردیمهمین كشوركه مهدعلم باشد..........دیاردین وعشق وحلم باشدبه مابااین همه عزت مداری.......شهنشاهان شدنداسباب خواریفرنگخواهان مدی نوآفریدند......حجاب وپرده وحرمت دریدندچوزرق وبرق شهرغرب دیدند.........دوپا در فاضلاب آن پریدندراهاکن( مشدلی)خلق خدارا. ........توراه راست رو ، آنها خطا را

در صورتیکه پست با عنوان بانوداریم تابانو دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.